• Home
  • Трудово право
  • Специална закрила на труда на бременни жени и жени в напреднал стадий на лечение ин-витро

Специална закрила на труда на бременни жени и жени в напреднал стадий на лечение ин-витро

Специална закрила на определени категории работнички и служителки

Българското трудово право предоставя специална закрила на правото на труд на бременните жени и жените в напреднал стадий на лечение ин-витро*.

Част от закрилата по Кодекса на труда обаче започва да действа едва от момента, в който служителката уведоми своя работодател за своето състояние. Тоест закрилата трябва да бъде активирана от самата жена.

Уведомяването става в писмен вид. Освен уведомяването, служителката следва да представи на своя работодател и документ, издаден от компетентните здравни органи, с който се удостоверява здравословното състояние на жената.

Права по Кодекса на труда, които бременната жена трябва да “активира”

След като работничката и служителката уведоми своя работодател за наличието на бременност или напреднал етап на лечение ин-витро, тя може да се ползва от следните права и закрила:

  • забрана за полагане на нощен труд;
  • забрана за полагане на извънреден труд;
  • право на освобождаване за медицински прегледи, когато е необходимо да бъдат извършени в работно време;
  • забрана за възлагане и задължаване за извършване на работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето;
  • право на отказ за изпълнение на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете;
  • право на временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време, с оглед премахване на риска за безопасността и здравето, когато се изпълнява неподходяща за състоянието на жената работа. Ако това е невъзможно или неоправдано, работодателят предприема всички мерки, за да премести жената на друга подходяща работа. До изпълнение на предписание на здравните органи за преместване, жената се освобождава от задължение да изпълнява неходходящата за състоянието й работа, а работодателят е длъжен да изплаща обезщетение в определен в закона размер;
  • забрана за командироване без изрично писмено съгласие на жената;
  • право на закрила при уволнение: бременна жена или жена в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само при закриване на предприятието; при отказ на жената да последва предприятието или неговото поделение при преместване в друго населено място или местност; когато е назначена на длъжност, която трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител; при обективна невъзможност да изпълнява трудовия договор, както и без предизвестие в случаите на задържане на жената за изпълнение на присъда или при дисциплинарно уволнение, като при дисциплинарно уволнение се изисква и предварително разрешение на инспекцията по труда.

*Съгласно Кодекса на труда работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро са работнички и служителки, които са в етап на лечение чрез методите на асистирана репродукция, включващ периода от фоликуларната пункция до ембриотрансфера, но не повече от 20 дни.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply