Какви са нашите права и задължения, когато работим от вкъщи?

Трудовият договор за надомна работа се характеризира с редица особености при неговото сключване и съдържанието, което трябва да има. Особености има както при правата, така и при изпълнението на задълженията на страните по трудовия договор за надомна работа. Именно особените права и задължения на страните по трудов договор за надомна работа ще разгледаме в настоящата публикация.

Задължения на работодателя

Работодателят е длъжен да осигури:

  • условия за изпълнение на работата;
  • заплащане и равно третиране, каквото е осигурено на работниците и служителите, работещи в помещения на работодателя (офис, завод, магазин и други);
  • здравословни и безопасни условия на труд;
  • квалификация, преквалификация и обучение;
  • социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон;
  • възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието;
  • социално-битово и културно обслужване.

Задължения на работника или служителя

При изпълнение на надомната работа, служителят е длъжен:

  • да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • да осигурява достъп на работодателя и контролните органи до помещението, където е работното място, за проверка;
  • да не извършва дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното съгласно Закона за управление на етажната собственост, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.

Работно време и почивки при извършване на надомната работа

Работещите от вкъщи сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на неговата законоустановена продължителност и договореното между страните в индивидуалния трудов договор.

Работещите от вкъщи сами определят почивките в работния ден, междудневните почивки и седмичната си почивка.

За определяне на работното време и почивките, служителите уведомяват своя работодател в 7 дневен срок от сключване на трудовия договор.

Работниците и служителите, извършващи надомна работа, не могат да работят при ненормиран работен ден и да полагат извънреден труд.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply