Удръжки от трудово възнаграждение

Какво представляват удръжките?

Удръжките са приспадане на парични суми от дължимото възнаграждение.

Какво може да се удържа?

Сумите, които се приспадат, могат да бъдат най-разнообразни по основание и размер.

Някои видове суми работодателят има право да удържа от трудовото възнаграждение по силата на закона и без съгласието на служителя. За други видове удръжки обаче трябва изричното съгласие на служителя.

Удръжки без съгласието на служителя

Работодателят може да прави удръжки от възнаграждението на служителя без негово съгласие, когато се удържат суми за:

  • получени от служителя аванси от дължимото трудово възнаграждение – с получаването на аванс работодателят е изпълнил предсрочно задължението си за плащане на трудово възнаграждение в размера на аванса, ето защо тази сума се удържа от размера на уговореното възнаграждение;
  • надвзети суми поради технически грешки – при този случай на служителя е било платено повече от уговореното и това е станало вследствие на допусната техническа грешка ;
  • данъци – в тази категория попада само данъкът върху общия доход; други данъчни задължения не могат да бъдат удържани едностранно от работодателя;
  • осигурителни вноски – обхваща само частта от осигуровките, която е за сметка на служителя;
  • запори, наложени по надлежния ред – запор върху трудово възнаграждение се налага по определен ред от съдебен изпълнител и изпълнението върху трудовото възнаграждение се извършва в съдебен изпълнителен процес. Размерът на удръжките по запорите върху трудовото възнаграждение следва да е съобразен с несеквестируемите доходи. Наложените запори могат да бъдат най-различни – за вземания за издръжка, по банков кредит, за неизпълнен договор и т.н.;
  • обезщетения, дължими от служителя за вреди, причинени на работодателя, когато не е оспорил заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност.

Удръжки със съгласието на служителя

С изрично писмено съгласие на служителя от трудовото му възнаграждение могат да бъдат правени удръжки и за други задължения – по кредитни карти, карти за спортуване и други.

Размер на удръжките

Общият размер на месечните удръжки не може да надвишава размерите, определени като несеквестируеми.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.