Съдържание на трудов договор

Трудовият договор се сключва в писмена форма и има минимално изискуемо съдържание:

– данни за страните;

– наименование на длъжността и характера на работа;

– датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;

– времетраенето на трудовия договор – ако не е уговорено друго, трудовият договор се смята за сключен за неопределено време;

– размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;

– еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

– основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

– продължителността на работния ден или седмица.

Кои са документите, които се изискват при сключване на трудов договор?

С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, които обаче не противоречат на закона, както и условия, които са по-благоприятни за служителя от установените с колективен трудов договор.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.