Разлики между медиация и съдебно дело

Вместо увод

Какво е медиация е разгледано подробно тук. По-долу ще скицирам накратко и без много правни термини съдебното дело.

Какво е съдебно дело

Един спор пред съда се разглежда в рамките на съдебно производство.

Съдебното производство е процедура, регламентирана в закон. Тя протича по строго определени правила и служи за защита на нарушени права и интереси.

По реда на съдебното производство съдът разглежда и решава разнобразни правни спорове – граждански, трудови, семейни, наследствени, имотни, за обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди, неизпълнение на договори, неустойки, спорове между търговци, по търговски сделки, дружествени спорове и т.н. Отделно са наказателните дела. Те не са предмет на тази публикация.

Какво е характерно за съдебното производство?

Съдебното производство се започва от едната страна по спора чрез формален акт – искова молба. Тази страна се нарича ищец. С исковата молба ищецът определя и кой е ответникът.

Исковата молба трябва да отговаря на редица изисквания, за да е редовна и да бъде допусната от съда. След като исковата молба бъде допусната, съдът образува съдебно дело.

Ответникът има право на отговор на исковата молба и на свой ред може да предяви насрещни искове срещу ищеца.

Съдебното производство се движи по строго определена последователност, указана в закона.

Съдът насрочва съдебни заседания, изслушва страните, произнася се по техни доказателствени искания, допуска събиране на доказателства и дава срокове за това.

След като съдът събере доказателствата, той дава ход на устните състезания, в които страните излагат своите искания и аргументи.

След като делото се разясни, съдът прекратява устните състезания и обявява делото за решаване.

Делото се решава в определен срок, който обаче е инструктивен, тоест не е обвързващ съда. По-натоварените съдилища забавят решенията по делата, понякога значително.

Обжалване

Съдебното решение подлежи на обжалване. Ако бъде обжалвано, делото отива на въззивна инстанция, където се образува ново съдебно производство – въззивно, което има своите специфики.

Ако решението на въззивният съд подлежи на касационно обжалване, при подаване на касационна жалба делото отива във Върховния касационен съд, където се образува касационно производство. То е специфично и се развива в две фази, едната от които е по допустимостта на касационното обжалване, което е изначално ограничено.

Формалност

Съдебното производство е строго формално. То започва по строго определен ред. Както се вижда по-горе, дори сезирането на съда трябва да бъде направено в предписаната форма, определена в закона, с необходимото правно изложение и правна аргументация.

Преклузивни срокове

Съдебното производство е обвързано със спазване на срокове, изпускането на които е фатално за редица права, защото тези срокове не подлежат на подновяване. Това може да се окаже пагубно за една от страните по спора, ако например е изпуснала срок, в който е могла да направи възражение, да поиска събиране на дадено доказателство или пък да представи дадено доказателство, което е от значение за изхода на делото.

Доказателства

Съдебното производство регламентира кои доказателства са допустими и как се събират. Тоест не всичко, с което разполагате, може да бъде използвано в съда просто защото правилата не позволяват това.

Състезателност

Съдебното производство е състезателно. Това е своего рода състезание между ищеца и ответника да убедят съда с правни аргументи и доказателства в своята правота, която да бъде призната от съда със съдебното решение. Като едно състезателно производство съдебното дело завършва със своеобразни победител и губещ.

Публичност

Съдебното производство е публично

Публичността е принцип в гражданското съдопроизводство. Разглеждането на делата става устно в открито заседание. Само по изключение съдът разглежда заседанието при закрити врати.

Разноски

Съдебното производство е свързано с разноски. Дължат се държавни такси към съда, адвокатски възнаграждения, възнаграждения за вещи лица, призоваване на свидетели, събиране на доказателства. Тези разноски се дължат на всяка съдебна инстанция и се правят от всяка от страните. Разпределението на разноските се прави при решаване на делото.

Актовете на съда са задължителни за страните

Съдът, освен съдебно решение, постановява и други актове в хода на производството. Всички актове на съда са задължителни за страните.

При неизпълнение на съдебните актове се предвиждат санкции.

Неизпълнението на съдебното решение е основание за използване на съдебен изпълнител за принудителното му изпълнение.

Да сравним медиация и съдебно дело

След като вече знаем какво е медиация и какво – съдебно дело, нека да направим сравнение.

Някои уточнения

Правя сравнението, за да онагледя разликите между два начина за решаване на спорове, а не за да отдам предпочитания на единия или другия. И съдебното производство, и медиацията имат своето място в решаването на споровете. Трябва да се има предвид и че не всеки спор е подходящ за медиация и не всеки спор може да бъде разрешен в медиация. Има спорове, които е добре да бъдат решени от съда.

Също така си заслужава да се отбележи, че в рамките на съдебното производство съдът приканва страните към доброволно уреждане на спора чрез спогодба няколко пъти. За първи път съдът може да напъти страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора едновременно с насрочване на първото открито заседание по делото. В първото открито съдебно заседание съдът също приканва страните към спогодба и им разяснява нейните последици. В заседанието, в което се приключва съдебното дирене, тоест събирането на доказателства, съдът отново приканва страните към спогодба. Тоест и съдът възприема доброволното решаване на спора като по-добро за страните и неколкократно „подсеща“ страните за това.

Равнопоставеност

В медиацията страните имат равни възможности за участие. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

В съдебното производство съдът осигурява на страните равна възможност за упражняване на предоставените им права и прилага закона еднакво спрямо всички. Страна, която не желае да участва в съдебния процес не може просто ей така да се оттегли по своя воля.

Вид производство

И двете процедури са регламентирани в закон със съответните правни последици.

Медиацията е основана на сътрудничеството. Съдебното производство е основано на състезателността.

Ако сравним двете процедури от гледна точка на игрите, медиацията е non-zero-sum game, тоест изходът е win-win. Съдебното дело е zero-sum game, тоест изходът е win-lose.

Форма и структура

Съдебното производство е строго формално, медиацията е неформална. И съдебното производство, и медиацията са регламентирани от закон.

Кой решава

В съдебната процедура решава съдът, в медиацията – страните.

Решението в съдебното дело се основава върху приетите от съда за установени обстоятелства по делото и върху закона, в медиацията – на интересите и съгласието на страните.

Публичност

Съдебното производство е публично, медиацията е поверителна.

Бързина

Съдебното производство е дълго, често продължава с години, особено ако се обжалва и делото е усложнено. Медиацията е много по-бърза процедура, обикновено са необходими няколко сесии.

Насрочването на съдебните заседания се определя еднолично от съда съобразно графика и необходимостта от извършване на определени действия между заседанията. Сесиите в медиацията се провеждат съобразно уговорките на страните и медиатора.

Разходи

Разходите в съдебното дело са под формата на държавни такси, адвокатски хонорари, експертни заключения и т.н. Те се определят от най-често от материалния интерес, правната и фактическа сложност, брой съдебни заседания, призоваване на свидетели, изготвяне на екпертни заключения и могат да бъдат в значителен размер.

Разходите в медиацията са по-ниски – заплащат се медиационните сесии, евентуално експертни заключения, ако страните искат такива, хонорари на адвокати, ако страните решат да ангажират такива.

Изпълнение на решението и отношения между страните

Обикновено отношенията се влошават силно и се прекратяват в хода на съдебното производство. Това често води до необходимостта за принудително изпълнение на съдебното решение, което отново е свързано с време и ресурси.

В медиацията, доколкото страните сами разрешават спора по начин, който ги удовлетворява взаимно, отношенията се подобряват и споразумението обичайно се изпълнява доброволно.

Автор: Радостина Янева, адвокат и медиатор.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.