• Home
  • Трудово право
  • Ограничена имуществена отговорност на служителите – възникване и граници

Ограничена имуществена отговорност на служителите – възникване и граници

Кога е налице ограничена имуществена отговорност?

Ограничената отговорност на служителите възниква по отношение на вреди, причинени от тях на работодателя по небрежност при или по повод на изпълнение на трудовите им задължения.

Основания за възникване

За да възникне ограничена имуществена отговорност, трябва да са налице следните условия:

1. неизпълнение на трудовите задължения на служителя;

2. това неизпълнение трябва да е виновно – неизпълнението трябва да се дължи на небрежност от страна на служителя. Ако вредата е причинена умишлено, това е основание за реализиране на пълната отговорност на служителя;

3. вреда, причинена от служителя на работодателя – при този вид отговорност се обхващат само реално претърпените загуби, но не и пропуснатите ползи;

4. причинна връзка между виновното неизпълнение на трудовите задължения от служителя и възникването на вредите за работодателя – тоест вредата да е възникнала именно вследствие на проявената небрежност от страна на служителя.

Граници на ограничената имуществена отговорност

Ограничената имуществена отговорност се характеризира с наличието на ограничение на дължимото обезщетение.

Ограничението на отговорността е различно според това дали служителят заема или не ръководна длъжност.

Как се определя ограничената имуществена отговорност?

Отправна точка за определяне размера на ограничената имуществена отговорност е уговореното месечно трудово възнаграждение.

Отговорност на служител на не ръководен пост

Ако става въпрос за „обикновен“ служител, тоест такъв, който не е ръководител, отговорността му е в размера на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение за 1 месец. Тоест ако служителят получава месечно трудово възнаграждение 1200 лв., а причинената вреда е в размер на 100 лв., служителят ще отговаря за целия размер на вредата и ще трябва да заплати обезщетение в размер на 100 лв.

Ако обаче същият този служител със заплата от 1200 лв. месечно е причинил небрежно вреда при или по повод изпълнение на трудовите си задължения, която е в размер на 3000 лв., то служителят не дължи повече от 1200 лв., защото отговорността му е ограничена до размера на месечното му трудово възнаграждение.

Отговорност на служител на ръководна позиция

Ако става въпрос за служител – ръководител, който е причинил вреда при или по повод упражняване на ръководните му функции, той ще отговаря в размера на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно възнаграждение.

Тоест ако ръководителят получава заплата от 2000 лв. и причинената вреда е в размер на 100 лв., то той ще заплати пълният размер. Ако обаче вредата е в размер на 10 000 лв., то тогава отговорността ще е ограничена от трикратния размер на уговореното възнаграждение, тоест до 6000 лв.

Как се реализира ограничената имуществена отговорност на служителите може да научите тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.