• Home
  • Статии
  • Ограничена имуществена отговорност на служителите – възникване и граници

Ограничена имуществена отговорност на служителите – възникване и граници

Кога е налице ограничена имуществена отговорност?

Ограничената отговорност на служителите възниква по отношение на вреди, причинени от тях на работодателя по небрежност при или по повод на изпълнение на трудовите им задължения.

Тоест, за да възникне ограничена имуществена отговорност, трябва да са налице следните условия:

1. неизпълнение на трудовите задължения на служителя;

2. това неизпълнение трябва да е виновно – релевантната форма на вина тук е само небрежността, но не и умисъла. Умишленото причиняване на вреди е основание за реализиране на пълната отговорност на служителя;

3. вреда, причинена от служителя на работодателя – при този вид отговорност се обхващат само реално претърпените загуби, но не и пропуснатите ползи;

4. причинна връзка между виновното неизпълнение на трудовите задължения от служителя и възникването на вредите за работодателя.

Граници на ограничената имуществена отговорност

Ограничената имуществена отговорност се характеризира с наличието на граница на дължимото обезщетение, която граница е различна според това дали служителят заема или не ръководна длъжност.

Отправна точка за определяне размера на ограничената имуществена отговорност е уговореното месечно трудово възнаграждение:

Ако става въпрос за „обикновен“ служител, тоест такъв, който не е ръководител, отговорността му е в размера на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение за 1 месец. Тоест ако служителят получава месечно трудово възнаграждение 1200 лв., а причинената вреда е в размер на 100 лв., служителят ще отговаря за целия размер на вредата и ще трябва да заплати обезщетение в размер на 100 лв. Ако обаче същият този служител със заплата от 1200 лв. месечно е причинил небрежно вреда при или по повод изпълнение на трудовите си задължения, която е в размер на 3000 лв., то служителят не дължи повече от 1200 лв., защото отговорността му е ограничена до размера на месечното му трудово възнаграждение.

Ако става въпрос за служител – ръководител, който е причинил вреда при или по повод упражняване на ръководните му функции, той ще отговаря в размера на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно възнаграждение. Тоест ако ръководителят получава заплата от 2000 лв. и причинената вреда е в размер на 100 лв., то той ще заплати пълният размер. Ако обаче вредата е в размер на 10 000 лв., то тогава отговорността ще е ограничена от трикратния размер на уговореното възнаграждение, тоест до 6000 лв.

Как се реализира ограничената имуществена отговорност на служителите може да научите тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply