Обезщетение за неспазено предизвестие

Какво представлява предизвестието?

Предизвестието е вид уведомление, с което страната, която го отправя, заявява своето решение да прекрати трудовия договор след изтичането на определен срок.

Правни последици на предизвестието

Отправеното предизвестие оказва своето влияние върху отношенията между работодателя и служителя.

То също така поражда нови права и задължения за страните – например правото на платен отпуск в размер на 1 час за всеки работен ден от срока на предизвестието; задължения във връзка с предаването на работата на временно или постоянно заместващ колега и др.

Да съкратим или изобщо не спазим предизвестието може ли?

Тъй като страните са наясно, че е въпрос на време трудовият договор да бъде прекратен и с оглед на спецификите в отношенията между страните, за работодателя или служителя може да е налице интерес да не иска да продължава трудовия договор в срока на предизвестието, а да има желание да го прекрати по-рано.

Може, да

Няма никаква пречка която и да е от страните – дали тази, дала предизвестието или предизвестената страна, да прекрати трудовия договор преди изтичане на срока на предизвестието, включително да направи това в деня на отправяне на предизвестието.

Последици от неспазване на предизвестието

Неспазването на предизвестието има своята цена и тя е под формата на обезщетение.

Неспазено предизвестие от страната, дала предизвестието

Ако предизвестието не е спазено от страната, която го е отправила, то за другата страна възниква право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя, чийто трудов договор се прекратява, за съответната част от неспазения срок на предизвестието. 

Право на това обезщетение може да има както работодателя, ако предизвестието е отправено от служителя и той не спази срока, така и от служителя, ако предизвестието е отправено и неспазено от работодателя (това е и най-честата хипотеза – заедно с предизвестието, работодателят връчва и заповедта на уволнение, в която е посочено, че на служителя трябва да се изплати обезщетение за неспазено предизвестие).

Неспазване на предизвестието от страната, получила предизвестие

Правото да прекрати трудовия договор преди изтичане на предизвестието има и страната, на която е отправено такова:

  • работодателя – при предизвестие от служителя, съответно
  • служителя – при предизвестие от работодателя.

В този случай страната, на която е връчено предизвестие, дължи на страната, отправила предизвестието, обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя за неспазения срок на предизвестието.

Какво става, ако обезщетението не е платено?

Неизплащането на обезщетение за неспазено предизвестие, без значение дали се дължи от работодателя или служителя, не влияе на действието на предизвестието, нито прави прекратяването на трудовия договор невалидно.

Или казано с думи прости – трудовият договор се прекратява. А за страната, на която трябва да се плати обезщетението, възниква правото да го търси по предвидените в закона начини, включително и по съдебен ред.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.