Лични данни и права на субектите на данни

Лични данни – какво е това?

Като лични данни се определя всяка информация, свързана с определено физическо лице (идентифицирано физическо лице) или отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице, като например, но не само:

 • Имена;
 • Домашен адрес;
 • ЕГН или друг идентификационен номер;
 • Имейл адрес, ако е изписан във формата на име.фамилия@дружество.com;
 • Номер на карта/паспорт/документ за самоличност;
 • Данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон);
 • Адрес на интернет протокол (IP);
 • Идентификационен номер на „бисквитка“;
 • Рекламния идентификатор на Вашия телефон;
 • Данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице и други.

Права на субектите на данни

Субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има следните права:

 • Право на информираност във връзка с обработването на личните му данни от администратора;
 • Право на достъп до собствените си лични данни;
 • Право на коригиране, ако данните са неточни;
 • Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен”);
 • Право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Право на преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Право на възражение спрямо обработването на личните данни на субекта;
 • Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за субекта на данни или го засяга по подобен начин в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са нарушени (право на жалба).

*Някои от правата на субектите на данни, например право на изтриване, право на преносимост, могат да бъдат упражнявани само ако са налице редица условия.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply