• Home
 • Извънредно положение
 • Заповед за работа от вкъщи по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – какво следва да съдържа?

Заповед за работа от вкъщи по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – какво следва да съдържа?

С приетия на 23 март 2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., последващи изменения в Закона за здравето и Кодекса на труда, на работодателите са предоставени редица права, които да им помогнат при справянето с извънредната ситуация, реорганизиране и запазване на дейността в условията на настъпила икономическа криза, както и са предоставени редица защити на служителите.

Какво може да прави работодател при обявеното извънредно положение?

Една от предоставените на работодателите възможности при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка е да възлага на служителите си без тяхно съгласие да работят от вкъщи като въведе временно надомна работа и/или работа от разстояние за всички служители или само някои от тях. Отбелязвам, че ясно е посочено, че в този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор, включително и трудовото възнаграждение.

Едностранното възлагане на извършване на надомна работа и/или работа от разстояние става със заповед на работодателя, която следва да има определено съдържание, което е различно с оглед на това дали се въвежда надомна работа или работа от разстояние*.

Съдържание на заповедта при въвеждане на надомна работа*

Ако работодателят е решил за периода на извънредно положение да въведе надомна работа за своите служители, той трябва да издаде заповед, в която трябва да обхване и следните въпроси:

 • Местонахождението на работното място;
 • Трудовото възнаграждение – то остава непроменено; при едностранното въвеждане на надомна работа по време на извънредното положение може да се засяга само мястото на работа;
 • Редът за възлагане и отчитане на работата;
 • Начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;
 • Консумативни разходи за работното място и заплащане ;
 • Други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомна работа.

Съдържание на заповедта при въвеждане на работа от разстояние*

В случай, че за периода на извънредното положение работодателят е решил да премине към работа от разстояние, той издава заповед, в която трябва да обхване:

 • Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място,
 • Задължения и разходи по поддръжката на оборудваното;
 • Други условия за доставка;
 • Подмяна и поддържане на оборудването;
 • Евентуално клаузи за придобиване на отделни елементи от оборудването от служителя=

* Възлагането на надомна работа или работа от разстояние е свързано с още други условия, които, с оглед спецификата на изпълнение на работата, следва също да се имат предвид, но по една или друга причина не е препратено към тях. Възможно е да се дължи на пропуск или на относително краткото време, което е предварително планирано да продължи извънредното положение. Все пак имайте предвид, че има и други условия за извършването на надомна работа или работа от разстояние, за да може да се гарантира спазването на трудовото законодателство и в този период.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.