Какви са условията, на които трябва да отговарят работодателите, за да получат компенсации?

Във връзка с обявеното на територията на Република България извънредно положение, от 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

За изплащане на компенсаци могат да кандидатсват работодатели, които:

1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

2. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

3. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

5. не прекратят трудови договори на работници и служители поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата,  поради намаляване на обема на работата или поради спиране на работа за повече от 15 работни дни през периода, за който им се изплащат компенсации;

6. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на изрично посочени разпоредби на Кодекса или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас  сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.