Здравословни и безопасни условия на труд при работа от вкъщи

Вместо увод

По-долу използвам израза home office/работа от вкъщи като лесно разпознаваем и наложил се в ежедневната употреба. Следва да отбележа, че в правото такова понятие като home office или работа от вкъщи не съществува.

Нашият Кодекс на труда познава две възможности за работа извън офиса/предприятието – надомната работа и работата от разстояние.

В следващите редове, когато използвам home office или работа от вкъщи, имам предвид работа от разстояние по смисъла на Кодекса на труда.

Кои условия на труд са здравословни и безопасни?

Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия, при които опасностите за живота и здравето на работника или служителя са отстранени, ограничени или намалени.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е едно от основните задължения на работодателя.

Съгласно Кодекса на труда работещите в режим home office се ползват от същите права, свързани с организацията на работата и здравословните и безопасни условия на труд, каквито се ползват и от работещите в офиса/предприятието.

Home office здравословни и безопасни условия на труда

В контекста на home office възникват редица особености и усложнения със здравословните и безопасни условия на труд, които поради ограниченото прилагане на работата от разстояние до пандемията от 2020 г. и последвалите ограничителни мерки, някак оставаха на заден план, но в последната една година сред моите клиенти, и не само, забелязвам все повече поставянето на този въпрос на дневен ред.

Отговорност на работодателя

Работодателят отговаря за това, че към датата на започване на работа от вкъщи, работното място, откъдето ще бъде извършвана работата в режим home office, отговаря на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Какво означава това на практика?

Това означава например да бъдат спазени изискванията за оборудване на работното място – бюро, стол, осветление и т.н.

Работодателят също така е длъжен да запознае работника или служителя с изискванията за организацията на работата и за безопасните и здравословни условия на труд, приложими колективни трудови договори, ако има такива, вътрешните правила и политиката по здравословни и безопасни условия на труд и т.н.

Отговорност на работника или служителя

Работникът или служителят в режим home office от своя страна носи отговорност за спазване на приложимата политика за здравословни и безопасни условия на труд, както и на предписаните му правила и норми във връзка със здравословните и безопасни условия на труд. Това е една от причините, поради които работникът или служителят, работещ от вкъщи, не може самоволно да мести работното място, тоест не може днес да работи от вкъщи, а утре от кафене в центъра на града, освен ако това не е изрично уговорено и всяко работно място е приведено съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

“Гости” от инспекцията по труда

Във връзка със спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, работниците или служителите могат сами да поискат посещение от страна на инспекцията по труда.

От друга страна работодателят, негов представител, представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите, както и контролните органи на инспекцията по труда, имат право на достъп до работното място след предварително уведомяване и със съгласието на работника или служителя.

Работникът или служителят няма право без основание да отказва достъп до работното място, от което извършва работа от разстояние, когато посещението се прави в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния трудов договор.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.