• Home
  • Трудово право
  • Действия на работодателя СЛЕД прехвърляне на работници и служители

Действия на работодателя СЛЕД прехвърляне на работници и служители

Вместо увод

Тук може да се запознате с прехвърляне на работници и служители при преструктуриране на бизнеса.

Тук може да се запознаете с прехвърляне на работници и служители при договор за наем/аренда на предприятието или част от него или при възлагане на концесия.

Тук може да се запознаете със задълженията на работодателя ПРЕДИ прехвърлянето на работниците и служителите.

А надолу може да се запознате със задълженията на работодателите СЛЕД прехвърлянето на работниците и служители.

Уведомяване на НАП

Уведомление до НАП за промяна на работодателя се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след вписването в Търговския регистър или обнародването в Държавен вестник в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;

2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

Уведомление се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.