Услуги

Предоставям правни услуги в областта на:

 • трудовото право – сключване и изпълнение на трудов договор; допълнителни споразумения; спазване на трудови права и задължения; защита срещу незаконно уволнение и нарушени права; изготвяне на правила и политики за работодатели; анализ на спазване на трудовото законодателство; защита на работодатели, служители и други;
 • търговското право – учредяване и регистрация на търговци; подготвяне на процедури и документи за промени в търговски дружества – прехвърляне на дружествени дялове, промяна на адрес, промяна на дружествен договор/устав, изключване на съдружник, процедура по ликвидация на дружество и други;
 • облигационно право – преглед, становища и корекции по различни видове договори; изготвяне на различни видове договори, споразумения, пълномощни и други; преглед и становища по изпълнение или неизпълнение на договори, споразумения, пълномощни и други; изготвяне на писма и покани във връзка с договори; предявяване на искания за плащане на неустойки, лихви и други; документи за прехвърляне на вземания и други; становища по претенции от договори за плащане, отговорност и други;
 • недвижими имоти – проучване и история на недвижими имоти във връзка с придобиване/прехвърляне; преглед, становища, корекции и изготвяне на съпътстващи придобиването/прехвърлянето на имот документи – предварителен договор, стоп капаро, проект на нотариален акт и други; процедури по изготвяне на констативни нотариални актове, участие в нотариалните производства;
 • процесуално представително пред съд по граждански и търговски дела;
 • други правни услуги – след запитване.

Цени

Цените на адвокатските услуги са съобразени с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет

Заплащането на адвокатското възнаграждение е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

Когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер.

Стандартни услуги

 • Устна правна консултация, включително по телефон – 120 лв. на час;
 • Писмена правна консултация – 200 лв. за работа до един час;
 • Изготвяне на документи – след уточняване на конкретни параметри на документа, включително материален интерес, правна сложност, време за изготвяне и други;
 • Подготовка на документи и заявяване за вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:

а) едноличен търговец – 250 лв.

б) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.;

в) акционерно дружество – 1000 лв.;

г) кооперативно сдружение – 750 лв.;

д) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.;

*за подаване на документи за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в съответния регистър, без изготвяне на документите, възнагражденията са в размер 1/2 от горепосоченото.

Абонаментни правни услуги, други правни услуги

 • Абонаментно обслужване на юридически лица – след уточняване на обема от работа, но не по-малко от 800 лв., като за явяване по дела се дължи отделно възнаграждение;
 • Работа по цялостен проект – след уточняване на обема от работа;
 • Почасова консултанска дейност – 120 лв. на час.

Процесуално представителство

Възнаграждението се изчислява според правната сложност, обема от работа и материалния интерес.

Възнаграждението за процесуално представителство се дължи за всяка съдебна инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

Възнаграждението се определя съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно независимо от формата на съединяване на исковете.

Плащане

Адвокатският хонорар се дължи авансово и се заплаща в брой или по банкова сметка.