Услуги

Правни консултации по трудово право и свързани с него области:

За работници и служители по Кодекса на труда:

 • сключване на трудови договори – изготвяне на трудови договори, преглед и становище по изготвени трудови договори и други;
 • допълнителни споразумения за изменение на трудови договори – изготвяне, преглед и становище по изготвени;
 • други договори и споразумения в трудово правоотношение – договори за повишаване на квалификация, обучения и други;
 • изпълнение на трудови договори и спазване на трудови права и задължения;
 • неизпълнение на трудови договори, нарушени права и задължения;
 • прекратяване на трудови договори – консултации, изготвяне на документи, преглед и становище по изготвени документи;
 • защита срещу незаконно уволнение и нарушени права;
 • други въпроси, свързани с трудовото право.

За работодатели:

 • сключване на трудови договори – изготвяне на трудови договори, преглед и становище по изготвени трудови договори и други;
 • допълнителни споразумения за изменение на трудови договори – изготвяне, преглед и становище по изготвени;
 • други договори и споразумения в трудово правоотношение – договори за повишаване на квалификация, обучения и други;
 • изготвяне на правила, политики и други вътрешни актове на работодателя;
 • преглед и становоще по изготвени правила, политики и други вътрешни актове на работодателя;
 • анализ на въведени процедури, документация и друго относно съответствие с трудовото законодателство;
 • изпълнение на трудови договори и спазване на трудови права и задължения;
 • неизпълнение на трудови договори, нарушени права и задължения;
 • прекратяване на трудови договори – консултации, изготвяне на документи, преглед и становище по изготвени документи;
 • защита срещу искове на служители за незаконно уволнение и/или други нарушени права;
 • други въпроси, свързани с трудовото право.

Цени

Цените на адвокатските услуги са съобразени с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет

Заплащането на адвокатското възнаграждение е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

Когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение по тази наредба е в двукратен размер.

Стандартни услуги

 • Устна правна консултация, включително по телефон – 120 лв. на час;
 • Писмена правна консултация – 200 лв. за работа до един час;
 • Изготвяне на документи – след уточняване на конкретни параметри на документа, включително материален интерес, правна сложност, време за изготвяне и други;

Абонаментни правни услуги, други правни услуги

 • Абонаментно обслужване на юридически лица – след уточняване на обема от работа, но не по-малко от 800 лв., като за явяване по дела се дължи отделно възнаграждение;
 • Работа по цялостен проект – след уточняване на обема от работа;
 • Почасова консултанска дейност – 120 лв. на час.

Процесуално представителство

Възнаграждението се изчислява според правната сложност, обема от работа и материалния интерес.

Възнаграждението за процесуално представителство се дължи за всяка съдебна инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.

Възнаграждението се определя съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно независимо от формата на съединяване на исковете.

Плащане

Адвокатският хонорар се дължи авансово и се заплаща в брой или по банкова сметка.