Услуги

Предоставям правни услуги в областта на:

 • трудовото право – сключване и изпълнение на трудов договор; допълнителни споразумения; спазване и нарушаване на трудови права; защита срещу незаконно уволнение и нарушени права; изготвяне на правила и политики; анализ на спазване на трудовото законодателство; защита на работодатели и други;
 • търговското право – учредяване и регистрация на търговци; подготвяне на процедури и документи за промени в търговски дружества – прехвърляне на дружествени дялове, промяна на адрес, промяна на дружествен договор/устав, изключване на съдружник, процедура по ликвидация на дружество и други;
 • договорно право – преглед, становища и корекции по различни видове договори; изготвяне на различни видове договори, споразумения, пълномощни и други; преглед и становища по изпълнение или неизпълнение на договори, споразумения, пълномощни и други; изготвяне на писма и покани във връзка с договори; предявяване на искания за плащане на неустойки, лихви и други; документи за прехвърляне на вземания и други; становища по претенции от договори за плащане, отговорност и други;
 • недвижими имоти – проучване и история на недвижими имоти във връзка с придобиване/прехвърляне; преглед, становища, корекции и изготвяне на съпътстващи придобиването/прехвърлянето на имот документи – предварителен договор, стоп капаро, проект на нотариален акт и други; процедури по изготвяне на констативни нотариални актове, участие в нотариалните производства;
 • процесуално представително пред съд по граждански и търговски дела;
 • други правни услуги – след запитване.

Услуги за бизнеса

Правните услуги за бизнеса могат да бъдат индивидуални или като част от абонаментен пакет.

Правните услуги услуги включват подпомагане в започване и извършване на дейността, но не само:

 • учредяване и регистрация на фирми; промени във вече регистрирани фирми; ликвидация;
 • въпроси, свързани с нает персонал и спазване на трудовото законодателство;
 • привеждане на дейността в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – изготвяне и съгласуване на политики, правила и други изискуеми документи;
 • информиране за законодателни промени;
 • становища по договори, оферти и други;
 • анализ, оценка и изготвяне на договори, споразумения, покани и други необходими документи;
 • съдействие при преговори, сливания и придобивания;
 • защита на права на съдружници и акционери;
 • защита на права на дружеството за нанесени вреди от управител;
 • анализ, становища и съдействие във връзка с неизпълнение от страна на длъжници;
 • други правни услуги във връзка с текущата дейност на търговеца, включително посочените горе правни услуги.

Цени

Стандартни услуги

 • Правна консултация – до 1 час – 90 лв. Всеки следващ час се тарифира по 90 лв.;
 • Изготвяне на документи – до 1 час работа – 90 лв. Всеки следващ час се тарифира по 90 лв.;

Абонаментни правни услуги, други правни услуги

 • Абонаментно обслужване на търговци – след уточняване на обема от работа;
 • Работа по цялостен проект – след уточняване на обема от работа;
 • Правни услуги извън консултация – след уточнявяне вида на услуга и обема от работа;

Процесуално представителство

Хонорарът се изчислява според правната сложност, обема от работа и материалния интерес.

Плащане

Адвокатският хонорар се дължи авансово и се заплаща в брой или по банкова сметка срещу издаден документ.