Съдебна защита срещу незаконно уволнение

Общи бележки

Прекратяването на трудовия договор, по-известно като уволнение, може да се оспорва по два начина:

  • извънсъдебно – пред работодателя и
  • съдебно – пред компетентния съд.

Оспорването пред работодателя не е задължително, нито е предпоставка за оспорване пред съда. Всичко е въпрос на избор и преценка на служителя.

Ако служителят избере съдебна защита, той разполага с право да предяви четири иска според вида защита, която търси.

Иск за признаване на незаконността на уволнението и неговата отмяна

Не може да се иска само признаване на незаконността на уволнението без неговата отмяна – винаги заедно. Иначе би се стигнало до ситуация, в която едно уволнение е признато за незаконно, но не е отменено, а в правото такива неща са недопустими.

Този иск може да се предявява самостоятелно – не е нужно например служителят да иска да бъде възстановен на предишната си работа. Това е негов избор.

Същевременно искът за признаване на незаконността на уволнието и неговата отмяна може да се комбинира и с други трудово-правни искове.

Иск за възстановяване на предишната работа

Възстановяването на предишната работа предполага преди това признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Ето защо, когато се предявява такъв иск, се иска и признаване незаконността на уволнението и неговата отмяна.

При уважаването на този иск, служителят се възстановява именно на предишната си работа, а не на някаква друга длъжност.

Решението за възстановяване на работа не задължава служителят да се върне и да заеме предишната работа. Това е негово право, но не и задължение.

За да реши дали иска да се върне на предишната си работа, на служителя е предоставен 2 седмичен срок от връчване на решението за възстановяването.

Ако служителят не се яви в този двуседмичен срок да заеме предишната си работа без наличие на уважителни причини, трудовият договор се прекратява без предизвестие от работодателя.

Ако служителят реши да се върне на предишната си работа, работодателят е длъжен да го допусне, в противен случай дължи обезщетение.

Иск за обезщетение за времето, през което служителят е останал без работа поради незаконно уволнение

Общи бележки

На първо място, за да може да се търси такова обезщетение, трябва да има уволнение, което е обявено за незаконно по предвидения ред.

Обезщетението обхваща периода на оставане без работа поради незаконното уволнение. Целта е това обезщетение да покрие периода от оставане без работо до намирането на нова.

Намирането на нова работа може да се проточи във времено поради най-различни причини, включително и бездействие от страна на уволнения служител. Ето защо законът поставя лимит на периода на безработица, за който работодателят може да бъде осъден да заплати обезщетение.

Лимит на обезщетението за оставане без работа поради незаконно уволнение

Служителят има право на обезщетение за времето, в което е останал без работа поради обявеното за незаконно уволнение, но за не повече от 6 месеца.

Ако безработицата е за повече от 6 месеца, работодателят може да бъде осъден да плати обезщетение само за период от 6 месеца.

Доказване на оставането без работа

Оставането без работа и периода на безработица се доказва от служителя.

Изчисляване на обезщетението

Обезщетението се изчислява по два начина и според това се дели на:

обезщетение за оставане без работа, което е в размер на брутното трудово възнаграждение и се дължи за времето на оставане без работа поради уволнението, но за не повече от шест месеца – в този случай служителят не е работил изобщо в този период и

– ако служителят е започнал работа след уволнението и на новата работа получава по-ниско възнаграждение – може да иска като обезщетение разликата в заплатите за период, не повече от шест месеца.

Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи

Вписаното в трудовата книжка основание за прекратяване на трудовия договор може да се различава от основанието за прекратяване съгласно заповедта за уволнение.

Вписаната причина за прекратяване на трудовия договор понякога може да създаде редица неудобства и трудности пред служителя при последващото започване на работа.

С този иск не се иска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. С него се оспорва вписаното в трудовата книжка основание за прекратяване на трудовия договор и се иска да бъде вписано точното и правилно основание за прекратяване.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.