Срочен трудов договор за определен срок

Общи положения

Срочният трудов договор за определен срок е един от видовете срочни трудови договори, допустими от нашето право и също така може би най-използваният в практиката.

Както се вижда от наименованието му, срочният трудов договор за определен срок се сключва за определен период от време (срок), след изтичането на който договорът се прекратява.

По начало няма забрана за така наречените вериги или каскади от срочни трудови договори за определен срок. Това са случаите, в които с изтичане на срока на срочния трудов договор се сключва нов срочен трудов договор и това може да продължи неограничено във времето, стига да са спазвани изискванията за сключването им.

Условия и ограничения при сключване на срочен трудов договор за определен срок

Срокът при този вид срочен трудов договор е ограничен. Максимално допустимият срок е 3 години, освен ако в закон или друг акт на Министерски съвет не е предвиден по-дълъг срок. Така например по-дълъг срок е възможен при сключване на договор за придобиване на квалификация (до 6 години) или при договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация (до 5 години).

Срочният трудов договор може да се сключи първоначално като такъв или чрез превръщането на безсрочен в срочен трудов договор.

NB! Безсрочният трудов договор не може да бъде превръщан в срочен без изричното писмено желание на работника или служителя и последващо допълнително споразумение към трудовия договор.

Обичайно срочният трудов договор за определен срок се сключва за:

  • изпълнението на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности. Временни са работите, които имат случаен и еднократен характер за работодателя, обичайно имат подпомагаща функция и са с кратка продължителност –  от няколко дни до 2-3 месеца – почистване на помещения, складове; ремонт и т.н. Сезонни са работите, които зависят от сезона, тоест от годишното време на календарната година. Краткотрайни са работите с епизодичен и кратък срок за изпълнение; обичайно възникването на работата е непредвидимо, но извършването й е наложително – аварии, бедствия и други подобни. Извършването им е наложително за възстановяване на нормалния ход на дейността на работодателя или
  • с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия-работодатели. Тук трябва да имаме новопостъпващи служители, тоест такива, които за първи път ще работят при този работодател. Втората специфика при това основание е, че работодателят е предприятие или търговско дружество, което е обявено в несъстоятелност или в процедура по ликвидация. Тук срокът на договора се определя от продължителността на производството по несъстоятелност или ликвидация.

Последици от неспазване на условията за сключване на срочен трудов договор за определен срок

Срочните трудови договори по правило създават правна несигурност в продължителността на трудовата заетост и поради това се допускат само при строго определени условия. Тази строгост на условията е изключително голяма – сключване на срочен трудов договор за определен срок в нарушение на законовите изисквания се смята за сключен за неопределено време.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.