Сключване на трудов договор

Намерили сте служител за свободната позиция или пък сте одобрен кандидат?

Поздравления!

За да оформите отношенията, ще сключвате трудов договор. Чудесно!Тази публикация ще Ви даде ценни насоки какво трябва да е налице, за да е изпълнен законът.

Сключване

Основното правило е, че трудовият договор се сключва между служителя и работодателя преди постъпване на работа.

От това правило има две изключения:

– за длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган;

– сключване на трудов договор с група лица – този трудов договор се сключва непосредствено или чрез упълномощен представител и работодателя. При сключването на такъв трудов договор за работодателя и всяко едно от лицата от групата възникват същите права и задължения, каквито биха възникнали, ако договорът е сключен с всяко едно от тях.

Форма

Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма.

Задължения на работодателя при сключване на трудов договор

При сключване на трудовия договор работодателят запознава служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

За сключване на трудовия договор работодателят следва да изисква необходимите за целта документи.

Друго важно задължение на работодателя е за регистрацията на трудовия договор – в тридневен срок от сключването на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Национална агенция по приходите (НАП).

Работодателят трябва да се снабди със заверено копие от уведомлението до НАП, което е длъжен да представи на служителя преди постъпването му на работа.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.