• Home
  • Трудово право
  • Реализиране на ограничена имуществена отговорност на служителя

Реализиране на ограничена имуществена отговорност на служителя

Общи положения

Реализирането на ограничената имуществена отговорност в общия случай става по реда на Кодекса на труда и извънсъдебно.

Когато работодателят констатира наличието на вреда, която е причинена от негов служител по небрежност при или по повод на изпълнение на трудовите му задължения, работодателят издава заповед, в която определя основанието и размера на отговорността на служителя.

Тази заповед се издава в 1 месечен срок от откриване на вредата, но не по-късно от 1 година от нейното причиняване, а когато вредата е причинена от ръководител или при отчетническа дейност – в 3 месечен срок от откриването, но не по-късно от 5 години от причиняването на вредата.

Тези срокове са преклузивни* и неспазването им води до недействителност на заповедта.

*преклузивен срок е такъв срок, с изтичането на който се погасява самото право. Съдът следи служебно за изтичането на преклузивните срокове.

Право на служителя да оспори заповедта на работодателя

След като издаде заповедта, работодателят трябва да я връчи на съответния служител.

Служителят, от своя страна, в 1 месечен срок от датата на връчване на заповедта, има право да я оспори.

Служителято може да оспори както основанието, така и размера на отговорността.

Оспорването се прави задължително писмено и не е нужно да бъде мотивирано и развито. Достатъчно е да се направи под формата на просто възражение – например, че вредата е по-малка или че не е налице основание.

Оспорването може да е едновременно по основание и размер без да се посочва нищо конкретно – просто едно формално оспорване.

Право на иск на работодателя при оспорване на заповедта от служителя

Ако служителят е упражнил правото си да оспори заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност в предвидения за това срок и по предвидения ред, за работодателя възниква правото да предяви иск пред съда срещу своя служител, за да може да реализира отговорността за причинените вреди.

От този момент реализирането на ограничената имуществена отговорност излиза извън пределите на Кодекса на труда и извънсъдебните отношения и навлиза във фаза на съдебен спор.

Права на работодателя, ако служителят НЕ оспори заповедта

Ако служителят не оспори заповедта или ако я оспори извън срока, или при неспазване на процедурата, то тогава въз основа на издадената заповед работодателят има право да прави удръжки от трудовото възнаграждение на служителя до размера на причинената вреда.

При извършването на удръжки от трудовото възнаграждение работодателят е длъжен да съблюдава и ограниченията на несеквестируемостта на доходите.

Права на работодателя при неоспорена заповед и прекратяване на трудовия договор

Както вече посочих, ограничената имуществена отговорност се прилага независимо от дисциплинарната, административно-наказателната и наказателната отговорност.

Ето защо в определени случаи е възможно действията или бездействията на служителя, доведи до причиняването на вреда за работодателя, да нарушават и установените правила на трудовата дисциплина, което от своя страна да доведе и до налагане на дисциплинарно наказание уволнение.

Прекратен трудов договор и право на удръжки?

Когато се прекрати трудовия договор работодателят няма как да прави удръжки от трудовото възнаграждение, защото той вече не дължи такова.

В този случай за работодателя възниква правото въз основа на заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност да поиска от съда издаване на заповед на изпълнение независимо от размера на вземането.

Право да иска издаване на заповед за изпълнение възниква и при всеки друг случай на прекратяване на трудовия договор извън дисциплинарното уволнение, както и във всеки случай, в който работодателят по една или друга причина не може да събере дължимото обезщетение по пътя на удръжки от трудовото възнаграждение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.