Прехвърляне на работници и служители

Вместо увод

Преструктурирате бизнеса и продавате част от него? Или го продавате изцяло? Или пък купувате друг бизнес или част от него? Чудите ли се какво да правите със засегнатите работници и служители?

Ако сте в подобна ситуация, то тук ще намерите отговор на въпроса какво се случва със засегнатите от промените работници и служители.

Информация за задълженията на работодателя преди и след прехвърлянето може да откриете тук и тук.

Защита на правата на работниците и служителите

Преструктурирането на бизнеса намира своето отражение в много измерения и параметри, които следва да бъдат договорени. Едно от тях е по отношение на работниците и служителите, които след промяната ще бъдат прехвърлени към нов работодател. Без значение е дали всички работници и служители са засегнати, някаква група или само един работник или служител.

С цел закрила на работниците и служителите, които са засегнати от преструктурирането на бизнеса и по отношение на тях ще настъпи смяна на работодателя, в Кодекса на труда е предвидено, че при промяната на работодателя трудовите договори не се прекратяват.

Кога е налице промяна на работодателя?

Кодексът на труда предвижда редица хипотези, при които е възможно да настъпи промяна на работодателя в случаите на преструктуриране на бизнеса. Хипотезите са:

1. Сливане на предприятия – от две или повече предприятия се образува едно ново; работниците и служителите на слелите се предприятия след сливането стават работници и служители на новообразуваното предприятие;

2. Вливане на едно предприятие в друго – вливащото се предприятие престава да съществува след вливането му в приемащото предприятие. Работниците и служителите на влялото се предприятие след вливането стават работници и служители на приемащото предприятие;

3. Разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия (разделяне) – разделящото се предприятие след разделянето престава да съществува; приемащите предприятия продължават прехвърлените към тях дейности. Те могат да бъдат новоучредени или съществуващи. Засегнатите работници и служители стават работници и служители на предприятието, поело съответната дейност, в която са заети;

4. Преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;

5. Промяна на правно-организационната форма на предприятието – тук говорим за по-друг тип преструктуриране, при което например едно дружество от ООД става на АД. Персоналният състав и мястото на работа най-често остават същите;

6.  Смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него – доколкото работодател е дружеството, при смяна на собствеността реално не се стига до нов работодател, доколкото дружеството продължава своето съществуване;

7. Преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материалните активи.

Формите на промени в работодателя са изброени изчерпателно. Това означава, че последиците, предвидени в Кодекса на труда, се прилагат само при наличието на която и да е от посочените форми.

Последици от промяна на работодателя

Последиците от преструктурирането на бизнеса са многопластови и засягат различни области. Те също така варират в зависимост от формата на промяната.

По отношение на трудовото право същественото е, че трудовите договори на засегнатите от промяната работници и служители не се прекратяват – от деня на промяната работниците и служителите стават работници и служители на работодателя приобретател.

Тази промяна настъпва по силата на закона. Не е необходимо прекратяване на трудовите договори със стария работодател и едновременно сключване на нови трудови договори с новия работодател. Не е необходимо сключването на допълнителни споразумения към трудовите договори на прехвърлените работници и служители, освен в случаите, в които паралелно е налице договорено между страните изменение на трудовия договор.

Отговорност на работодателите към работниците и служителите

Възможно е работодателят да има задължения към свои работници и служители, възникнали преди настъпването на преструктурирането, водещо до промяна в работодателя. Резонно възниква въпросът за отговорността и какво се случва с тези задължения.

Съгласно Кодекса на труда за задълженията към работниците и служителите, възникнали преди преструктурирането на дейността отговорността е както следва:

1. При сливане, вливане и промяна на правно-организационната форма отговаря новият работодател;

2. Във всички останали случаи се носи солидарна отговорност от стария и от новия работодател.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт