Работите ли извънредно? Ето какво трябва да знаете – част 5

В първа част от поредицата за извънредния труд разгледах какво е извънреден труд, кога е допустимо да се работи извънредно; във втора част – за кои категории работници и служители е позволено и за кои – забранено, да полагат извънреден труд, в трета – каква е допустимата продължителност на извънредния труд, а четвърта част е посветена на правата и задълженията на работниците и служителите, когато работят извънредно.

В последната, пета, част от поредицата за извънредния труд ще разгледам задълженията на работодателя, които трябва да бъдат изпълнени, за да е законосъобразно полагането на извънреден труд от неговите работници и служители.

И така, да видим какво се изисква от работодателя, за да е законно полагането на извънреден труд.

За полагането на извънреден труд работодателят издава заповед. Тя се съобщава на работниците и служителите най-малко 24 часа предварително.

В случаите на полагане на извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време, в заповедта за извънреден труд за всеки работник или служител задължително се посочва денят, в който през следващата работна седмица ще се ползва непрекъсната почивка в размер не по-малък от 24 часа.

Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.

Положеният извънреден труд се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.

В специалната книга за отчитане на извънредния труд се посочват: трите имена на работника и служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд, както и денят, определен за почивка когато извънредния труд е положен в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време

Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец.

Към част 1.

Към част 2.

Към част 3.

Към част 4.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.