Работа от разстояние

Определение

Работата от разстояние е начин за организиране на работния процес за осъществяването му извън офиса посредством използването на информационни технологии.

Работа от разстояние се извършва само при изрично съгласие между служителя и работодателя и има доброволен характер.

Работата от разстояние може да бъде уговорена изначално при сключването на трудовия договор.

Към работа от разстояние може да се премине и чрез изменение на вече сключен трудов договор като всяка една от страните може да предложи такова изменение.

Следва да се отбележи, че когато инициатор е работодателят, отказът на служителя не може да доведе до неблагоприятни за него последици.

Ако страните се съгласят да преминат към работа от разстояние, тогава се сключва допълнително споразумение към трудовия договор в писмен вид и с определено съдържание.

Условия при работа от разстояние

Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен трудов договор, ако има такъв, и в индивидуалния трудов договор.

В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните във връзка с работата от разстояние.  По-конкретно страните уговарят:

  • работното място – в дома на служителя или на друго избрано от него място;
  • работното време и времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка;
  • редът за възлагане и отчитане на работата от разстояние;
  • съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитането й;
  • въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването; може да бъде уговорено използване на собствено оборудване, както и да бъдат предвидени клаузи за придобиване на отделни елементи от оборудването от служителя;
  • условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на служителя с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки;
  • смесен режим на работа, условия и ред за прилагане – ако такъв се предвижда;
  • възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещения на работодателя;
  • допустима е уговорка, че няма да се полага извънреден труд, нощен труд и/или труд по време на национални празници;

Неразделна част от трудовия договор при работа от разстояние е предварително предоставена на служителя писмена информация за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, включително за защита на служебните данни.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.