• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудов договор със служител на длъжност, определена за заемане от бременна или трудоустроен

Прекратяване на трудов договор със служител на длъжност, определена за заемане от бременна или трудоустроен

Общи положения

Какво е трудоустрояване може да видите тук.

Припомням, че за работодателите с повече от 50 работници и служители съществува задължение ежегодно да определя работни места, подходящи за трудоустрояване, като тези места са между 4 и 10 % от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.

Прекратяване на трудовия договор при появяване на трудоустроен служител

За да се стигне до прекратяване на трудов договор на това основание трябва да е налице длъжност, определена за трудоустрояване и тази длъжност да се изпълнява от служител, който не попада в категорията на трудоустроените лица. Докато не е налице трудоустроен кандидат за заемането на тази длъжност, служителят си работи без никаква разлика ако длъжността не беше определена за трудоустрояване.

В някакъв момент обаче при работодателя се явява лице, което трябва да бъде трудоустроено –това лице е вече служител на работодателя – бременна служителка или служител с предписание за трудоустрояване.

По отношение на подлегащите на трудоустрояване служители работодателят има задължение да ги трудоустрои. Длъжността обаче е заета от лице, което не е от категорията на трудоустроените работници и служители и възниква конфликт между това кой служител да бъде предпочетен.

Трудоустроените служители по правило са лица, които се намират в по-уязвимо състояние – заболяване, бременност. Ето защо те се предпочитат от закона пред другите служители, които не отговарят на условията за трудоустрояване, но същевременно заемат длъжности, предвидени за трудоустроени служители. И при такава ситуация работодателят е задължен по силата на закона да прекрати трудовия договор със служителя, заемащ длъжността за трудоустрояване и да трудоустрои на нея другия си служител.

Ето защо това основание за прекратяване на трудовия договор е така нареченото невиновно основание за прекратяване на трудов договор – тук то не става нито по вина на служителя или работодателя или по тяхно желание. Тук работодателят е длъжен да изпълни свои задължения спрямо своите по-уязвими служители независимо от неговото желание по отношение на това кой служител да запази.

По отношение на служителя, с когото се прекратява трудовият договор, работодателят има някои задължения:

  • Ако служителят е заел длъжността когато тя вече е била определена за трудоустрояване без значение дали е знаел това или не, макар, че е проява на добра работодателска практика той да бъде уведомен за този факт, работодателят няма задължения да му предлага друга работа. Естествено, проява на добра работодателска практика е да бъде предложена друга работа, но работодателят не е длъжен.
  • Ако обаче длъжността е била определена за трудоустрояване впоследствие – тоест към момента на назначаването длъжността е била за всички работници и служители, служителят, заемащ такава длъжност може да бъде уволнен при явяване на трудоустроен работник само когато е невъзможно той да бъде преместен на друга работа с негово съгласие. Тоест в този случай работодателят е длъжен да му предложи друга работа, ако има такава свободна длъжност, тя е подходяща за него и той се съгласи да я заеме. Ако работодателят не направи това, уволнението е незаконно независимо, че има трудоустроен служител и това място трябва да бъде освободено за него.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.