• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение

Прекратяването на трудов договор срещу обезщетение е едно основание за прекратяване на трудов договор, което все повече навлиза сред определяните като добри работодателски практики. Това е така, тъй като това основание за прекратяване на трудовия договор, изхождащо от работодателя сравнено с другите основания на които работодателят може да прекрати трудовия договор е най-доброто за служителя в няколко посоки – първо то е най-подходящо в емоционално отношение – то пази достойнството на служителя и му дава признание за приноса му към работния екип и развитието на дейността на работодателя -без съмнение е, че прекратяването на трудов договор е стресов период и това основание спомага за по-лекото му преминаване. На следващо място служителят получава справедливо пазарно обезщетение и му се осигуряват финансови средства в размер на минимум 4 негови трудови възнаграждения. Това създава обстановка, в която служителят има на разположение финансови средства, които, при разумност от негова страна, следва да покрият разходите му за следващите минимум 4 месеца. В този период служителят спокойно може да си даде почивка за емоционално и ментално възстановяване от оставането му без работа и да потърси подходяща за него нова работа без да се притеснява за собственото и това на семейството му финансово преживяване.

Как се прекратява трудов договор срещу обезщетение

Тук, за разлика от прекратяването по взаимно съгласие, формално инициативата изхожда само от работодателя.

Работодателят отправя своето предложение до съответния работник или служител за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение в писмен вид.

След като служителят получи това предложение, той разполага със 7 дни, за да се произнесе по него. И тук отново се прилага принципът, че мълчанието е равносилно на отказ – ако служителят не се произнесе писмено по предложението, се смята, че то не е прието. Това означава, че трудовият договор продължава своето действие и работодателят ще трябва да търси друго основание за прекратяването му, ако това е неговото желание.

Какво става, ако служителят приеме?

Ако служителят приеме предложението за прекратяване срещу обезщетение, работодателят е длъжен да му изплати обезщетение в размер не по-малък от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение.

Този размер на обезщетението е минимално определен и не може да има прекратяване на трудовия договор на това основание, ако обезщетението е по-малко. Няма пречка страните да уговорят и по-голям размер на обезщетението – например 6 месечно трудово възнаграждение или 4 месечно трудово възнаграждение и бонус за принос.

Срок за плащане на обезщетението

Уговореното обезщетение трябва да бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор. Ако работодателят не изплати обезщетението в този срок, основанието за прекратяването на трудовия договор се смята за отпаднало. Това означава, че се възстановява трудовото правоотношение и служителят има право да се яви при работодателя и да продължи изпълнение на трудовите си задължения по договора.

Как се случва на практика прекратяването на това основание?

На практика нещата започват с писмено предложение от работодателя до съответния служител, в което му предлага да прекратят трудовия договор срещу обезщетение. Обикновено се посочва датата на прекратяване на договора, както и размерът на обезщетението. Това предложение се връчва на служителя срещу подпис.

Важно – подписът, удостоверяващ връчването на предложението само удостоверя датата на връчването, но не и че предложението е прието!

След като получи предложението служителят има 7 дни, в които да помисли над него и да уведоми работодателя си за решението си. Ако го приеме, трябва да направи това писмено и да уведоми работодателя си.

В добрите работодателски практики след това се изготвя споразумение, в което страните отново изразяват своето желание да прекратят трудовия договор срещу изплащане на обезщетението, където се посочва датата на прекратяване, размерът на обезщетението, срокът, в който ще бъде платен, както и всякакви други плащания, които работодателят дължи при прекратяване на трудовия договор по силата на законодателството, вътрешни правила или индивидуални уговорки. Изготвянето на такова споразумение не е задължително. Достатъчно е спазването на предишните стъпки.

След това вече се изготвя и заповедта за прекратяване, която формално завършва процеса по прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение от работодателя.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.