• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение

Вместо увод

Прекратяването на трудов договор срещу обезщетение е едно основание за прекратяване на трудов договор, което все повече навлиза сред определяните като добри работодателски практики.

Това основание за прекратяване на трудовия договор може да бъде определено като най-добро за служителя в няколко посоки:

  1. Най-подходящо в емоционално отношение – то пази достойнството на служителя и му дава признание за приноса му към работния екип и развитието на дейността на работодателя;
  2. Служителят получава справедливо пазарно обезщетение и му се осигуряват финансови средства в размер на минимум 4 пъти неговото последно получено месечно брутно възнаграждения. При разумност от страна на служителя тези средства биха могли да покрият разходите му за следващите минимум 4 месеца. В този период служителят спокойно може да си даде почивка за емоционално и ментално възстановяване от оставането му без работа и да потърси подходяща за него нова работа без да се притеснява за финансофи нужди.

Как се прекратява трудов договор срещу обезщетение

Тук, за разлика от прекратяването по взаимно съгласие, формално инициативата изхожда само от работодателя.

Работодателят отправя своето предложение до съответния работник или служител за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение в писмен вид.

След като служителят получи това предложение, той разполага със 7 дни, за да се произнесе по него.

И тук отново се прилага принципът, че мълчанието е равносилно на отказ – ако служителят не се произнесе писмено по предложението, се смята, че то не е прието. Това означава, че трудовият договор продължава своето действие и работодателят ще трябва да търси друго основание за прекратяването му, ако това е неговото желание.

Какво става, ако служителят приеме?

Ако служителят приеме предложението за прекратяване срещу обезщетение, при прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да му изплати обезщетение в размер не по-малък от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение.

Този размер на обезщетението е минимално определен.

Няма пречка страните да уговорят и по-голям размер на обезщетението – например 6 месечно трудово възнаграждение или 4 месечно трудово възнаграждение и бонус за принос.

Обичайно при този начин за прекратяване на трудов договор страните изготвят споразумение, в което описват условията за прекратяването.

Срок за плащане на обезщетението

Уговореното обезщетение трябва да бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор.

Ако работодателят не изплати обезщетението в този срок, основанието за прекратяването на трудовия договор се смята за отпаднало. Това означава, че се възстановява трудовото правоотношение и служителят трябва да се яви при работодателя и да продължи изпълнение на трудовите си задължения по договора.

Как се случва на практика прекратяването на това основание?

На практика нещата започват с писмено предложение от работодателя до съответния служител, в което му предлага да прекратят трудовия договор срещу обезщетение. Обикновено се посочва датата на прекратяване на договора, както и размерът на обезщетението. Това предложение се връчва на служителя срещу подпис.

Важно – подписът, удостоверяващ връчването на предложението само удостоверя датата на връчването, но не и че предложението е прието!

След като получи предложението служителят има 7 дни, в които да помисли над него и да уведоми работодателя си за решението си. Ако го приеме, трябва да направи това писмено и да уведоми работодателя си.

Страните могат да изготвят споразумение, в което да уговорят условията по прекратяването – датата на прекратяване, размерът на обезщетението, срокът, в който ще бъде платен, както и всякакви други плащания, които работодателят дължи при прекратяване на трудовия договор по силата на законодателството, вътрешни правила или индивидуални уговорки и други уговорки във връзка с прекратяването.

Изготвя се и заповед за прекратяване, която формално завършва процеса.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.