Права и задължения на медиатора

Кой е медиатор

Медиаторът е лице, което:

  • е преминало успешно курс за обучение по медиация,
  • не е осъждано за престъпление от общ характер,
  • не е лишено от право да упражнява професия или дейност и
  • е вписано в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Какво прави медиаторът

Медиаторът е трето за един спор лице, което със своите специфични знания и умения подпомага спорещи страни да постигнат удовлетворяващо ги споразумение. Всичко това се случва в процедура по медиация.

Медиацията е регламентирана дейност и такава може да бъде упражнявана в рамките на закона.

Какви задължения има медиаторът?

При провеждане на процедурата по медиация медиаторът:

– информира страните за същността на медиацията и за нейните последици в началото на първата среща;

– изисква от страните да изразят писмено или устно своето съгласие за участие, след като се убеди, че те са разбрали същността и последиците от медиацията;

– създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат споразумение;

– осигурява условия споразумението между страните да се постигне по взаимно съгласие и с разбиране на договореностите в него;

– не може да дава правни съвети, а само подпомага страните да постигнат взаимно приемливо споразумение;

– уважава и се съобразява с мнението на всяка от страните по спора и изисква уважение от тях;

– приема да посредничи между страните по спора, при условие че може да запази своята безпристрастност;

– по време на процедурата той не следва да проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата по медиация;

– при представянето си на страните медиаторът разкрива обстоятелствата, които могат да доведат до конфликт на интереси;

– се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност;

– пази тайна за обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни в хода на процедурата по медиация и не може да съобщава на други участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора без нейното съгласие;

– при прекратяване на функциите си медиаторът не е освободен от задължението си да пази тайна, свързана с дейността му като медиатор.

Какви права има медиаторът?

– да започне процедурата след като страните приемат условията за заплащане на труда му;

– да изисква уважение от участниците в процедурата;

– да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.

За какво не отговаря медиаторът?

Медиаторът не носи отговорност за:

  • Непостигане на споразумение между страните;
  • Неизпълнние на постигнато в процедура по медиация споразумение.

Автор: Радостина Янева, адвокат и медиатор.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.