Платен годишен отпуск. Ред и начин за ползване.

Платен годишен отпуск

Всеки работник и служител има право на платен годишен отпуск.

Платеният годишен отпуск се ползва от работниците и служителите при наличието на най-малко 4 месеца трудов стаж.

Изискването за 4 месечен трудов стаж е еднократно, тоест веднъж придобили 4 месеца трудов стаж, имате право на платен годишен отпуск. Също така няма никакви допълнителни изисквания по отношение на този 4 месечен стаж – да е при един и същ работодател, да е без прекъсване и т.н.

Видове платен годишен отпуск

Основен платен годишен отпуск

Основен платен годишен отпуск имат право да ползват всички работници и служители и неговият размер в общия случай не може да бъде по-малък от 20 работни дни.

Работници и служители, ненавършили 18 години, както и работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск не по-малко от 26 работни дни.

Удължен платен годишен отпуск

Съществуват и категории работници и служители, на които се полага удължен платен годишен отпуск или допълнителен платен годишен отпуск.

Тези работници и служители са конкретизирани в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. За справка – чл. 24 до чл. 31 от Наредбата и съответните приложения, които ще намерите в края на Наредбата.

Допълнителен платен годишен отпуск

Две категории работници и служители имат право на допълнителен платен годишен отпуск.

Работниците и служителите, извършващи работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки имат право на не по-малко от 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск.

Работници и служители, които работят при ненормиран работен ден имат също право на допълнителен платен годишен отпуск не по-малко от 5 работни дни.

Може ли да има по-големи размери на годишен платен отпуск?

Да. Страните могат свободно да уговарят и по-голям размер на платения годишен отпуск – основен, удължен и допълнителен.

Доколкото размерът на годишните платени отпуски е предмет на индивидуалния трудов договор и е въпрос на договорки между работодателя и конкретния служител, няма пречка да има служители с различни размери на годишните платени отпуски.

Ред и начин за ползване на платения годишен отпуск

Ползването на платен годишен отпуск в която и да е от разновидностите му е право на конкретния работник или служител. Но това право не е абсолютно, то е поставено в зависимост от разрешение от работодателя.

Годишният платен отпуск може да се ползва на части или наведнъж.

Ползването на платения годишен отпуск може да започне само след писмено разрешение на работодателя.

За работодателя няма задължение да уведомява своите работници или служители дали разрешава  или отказва ползването на платен годишен отпуск. Ето защо ако сте поискали разрешение за ползване на платен годишен отпуск, сте длъжен да се уверите, че е налице писмено разрешение от страна на работодателя Ви преди да излезете в отпуск.

Ако работодателят е отказал да разреши да ползвате отпуск, а Вие не сте се поинтересували от това и преустановите идването на работа от датата, на която сте поискали отпуск, ще извършите дисциплинарно нарушение, за което дори може да бъде наложено и като наказание дисциплинарно уволнение.

Затова винаги, винаги преди да излезете в отпуск, трябва да се уверите, че работодателят е издал писмена заповед, подписана от него, с която изрично се разрешава да ползвате отпуска за заявения от Вас период.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.