Не ме допускат до работа, какво да правя?

Какво означава недопускане до работа?

Недопускането до работа е ограничаване на служителя да полага труд.

Недопускането може да бъде законосъобразно – например при временно отстраняване от работа, неизтекъл болничен или незаконосъобразно – например служителят е в предизвестие, но работодателят не желае да го допуска до работа в този период и създава пречки.

При незаконосъобразното недопускане до работа работодателят дължи обезщетение.

Недопускането може се осъществява по най-различни начини –отказ на достъп до мястото на работа или работното място; отказ да се създадат необходимите условия за работа (например липса на достъп до системи, съоръжения, машини, които служителят трябва да поддържа; непредоставяне на определени инструменти, машини, защитно облекло и др.). Изобщо недопускането е създаване на всякакви пречки или неотстраняване на пречки за изпълнение на трудовите задължения на служителя.

Форми на недопускането до работа

В Кодекса на труда са предвидени две форми на незаконосъобразно недопускане до работа:

изначално недопускане – тоест още при сключването на трудовия договор служителят не е допускан до изпълнение на трудовите си задължения и

– недопускане по време на трудов договор (последващо недопускане) – тук имаме трудов договор, който до момента на недопускането е изпълняван и в един по-късен момент работодателят или оправомощени от него длъжностни лица по някаква причина не допускат до работа служителя.

Как да постъпя, ако не ме допускат до работа?

Трябва да се явите на работното си място в определеното за Вас работно време както във всеки един нормален работен ден. Това е необходимо, за да покажете на работодателя, че сте готови да работите. След като откажат да Ви допуснат до мястото на работа или работното място, за Вас възниква право на обезщетение.

Как се случват нещата?

Отивате на работа както във всеки друг ден. Най-добре е да имате свидетели (по възможност двама), които да са с Вас когато Ви бъде отказан достъпа.

Ако вече знаете, че няма да бъдете допуснати до работа на следващия работен ден, подгответе предварително писмо до работодателя си, което да бъде заведено по съответния ред от работодателя с входящ номер след като преди това задължително сте се явили на работа и Ви е отказан достъп

В това писмо ще опишете, че на тази дата и в този час сте се явили на работното си място, за да предоставите работната си сила, но незаконосъобразно не сте били допуснати. Посочете по какъв начин е отказан достъпът – няма достъп до сградата, до работното място, до определени места и т.н. Ще посочите, че недопускането е станало в присъствието на свидетели. Също така ще посочите, че за срока на недопускането Ви се дължи обезщетение и ще поканите работодателя да Ви допусне до работа и да Ви заплати обезщетение за срока, в който незаконно не сте били допуснати до работа.

Ако Ви изненадат с недопускане на работното място, опитайте се да си осигурите свидетели или някакви доказателства, че сте се явили – например запис в дневник с посетители, видеозапис, ако има камери. След това по най-бързия начин изгответе писмо до работодателя си като процедирате както е посочено по-горе.

NB! Писмото до работодателя задължително правите в два екземпляра – едното за работодателя и едното за Вас с входящ номер.

За периода на незаконното недопускане до работа работодателят и виновните длъжностни лица дължат солидарно обезщетение на служителя.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.