Недействителност на трудовия договор

Общи бележки

Трудовият договор, макар и с големи специфики, по своята същност си е един договор и като всеки договор също може да бъде недействителен.

За разлика от другите договори, при трудовия договор недействителността може да се дължи само на противоречие на закона или колективен трудов договор или при заобикаляне на закона или колективен трудов договор.

Недействителен може да е както целият трудов договор, така и негови отделни клаузи.

Когато отделни клаузи на трудов договор са обявени за недействителни, вместо тях за трудовия договор се прилагат съответните повелителни законови норми или предвиденото в колективен трудов договор, ако такъв е налице.

Обявяване на недействителност

За да настъпят правните последици на недействителността на трудовия договор или на отделни негови клаузи, тя трябва да бъде обявена.

До обявяване на недействителността нито служителят, нито работодателят могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи.

При обявяване на недействителността на трудов договор не се прилагат правилата на предварителната закрила при уволнение.

Кой може да обяви недействителността на трудовия договор?

Недействителността може да бъде обявена от:

  • Съда – към съда може да се обърне засегнатата страна – най-често служителят. Съдът също така може да бъде сезиран и от друг контролен или компетентен орган, който сметне, че трудовият договор или отделни клаузи от него, са недействителни или
  • инспекцията по труда – компетентността на инспекцията по труда е ограничена до случаите, в които недействителността се дължи поради приемане на работа на работник или служител, който не е навършил допустимата от Кодекса на труда възраст.

Какво става с трудов договор, обявен за недействителен?

Когато трудов договор бъде обявен за недействителен, ако служителят е действал добросъвестно при сключването му (най-общо казано не е знаел), то отношенията между него и работодателя до момента на обявяване на недействителността се уреждат като при действителен трудов договор с всичките произтичащи от това правни последици.

Това се отнася и за случаите на обявяване на отделни клаузи от трудов договор за недействителни.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.