Начало на изпълнение на трудовия договор

Между сключването на трудовия договор и реалното започване на работа съществува един промеждутък, в който работодателят трябва да извърши някои действия.

В тридневен срок от сключване на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за сключването на трудовия договор до съответната териториална дирекция на НАП.

Преди постъпването на работа работодателят е длъжен да предостави на служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни заедно с заверено от НАП уведомление до НАП за сключения трудов договор.

NB! Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя преди да му е предоставил горните документи!

А кога се връчва длъжностната характеристика?

Кодексът на труда казва, че екземпляр от длъжностната характеристика се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор. И работодателите и служителите трябва да знаят, че екземплярът от длъжностната характеристика се връчва срещу подпис и се отбелязва датата на връчването.

Добре, документите са връчени. Какво следва?

Началото на изпълнението на трудовия договор от служителя започва с постъпване на работа, което се удостоверява писмено.

Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от връчване на горните документи, освен ако не е уговорен друг срок.

Ако работникът или служителят не се яви на работа в този или в уговорения срок, освен ако това не се дължи по независещи от служителя причини, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.