Нарушения на трудовата дисциплина

Всяко виновно неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.

Нарушенията на трудовата дисциплина се наказват с дисциплинарни наказания, които са независими от имуществената, административно-наказателната или наказателната отговорност, ако такава се предвижда за съответното нарушение. Тоест едно нарушение на трудовите задължения може едновременно да доведе до дисциплинарна отговорност в рамките на трудовото правоотношение и същевременно за работника или служителя да възникне и друг вид отговорност – имуществена – за вреди; административно-наказателна – за нарушения на административни задължения или наказателна – когато извършеното нарушение на трудовата дисциплина е едновременно и престъпление по Наказателния кодекс.

И така, какво може да бъде нарушение на трудовата дисциплина? Кодексът на труда изброява някои основни видове нарушения:

  • закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  • явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява на изпълнява възложените му задачи;
  • неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
  • произвеждане на некачествена продукция;
  • неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • неизпълнение на законни нареждания на работодателя;
  • злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни сведения за него;
  • увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  • неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в законодателството, в правилника за вътрешния трудов ред, колективен трудов договор или в трудовия договор.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.