Нарушения на трудовата дисциплина

Какво е нарушение на трудовата дисциплина?

Всяко виновно неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.

Дисциплинарно наказание

Нарушенията на трудовата дисциплина се наказват с дисциплинарни наказания.

Дисциплинарните наказания са независими от имуществената, административно-наказателната или наказателната отговорност, ако такава се предвижда за съответното нарушение. Тоест едно нарушение на трудовите задължения може едновременно да доведе до дисциплинарна отговорност в рамките на трудовото правоотношение и същевременно за работника или служителя да възникне и друг вид отговорност – имуществена – за вреди; административно-наказателна – за нарушения на административни задължения или наказателна – когато извършеното нарушение на трудовата дисциплина е едновременно и престъпление по Наказателния кодекс.

Видове нарушения на трудовата дисциплина

Нарушенията на трудовата дисциплина винаги трябва да се разглеждат в контекста на конкретната трудова дейност, приложимото законодателство за вида дейност, ако има такова, както и вътрешните актове на работодателя – правила, заповеди и други.

В Кодекса на труда са посочени основни видове нарушения на трудовата дисциплина, но списъкът може да бъде допълван от работодателя.

Нарушения на трудовата дисциплина по Кодекса на труда

Това са:

  • закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  • явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява на изпълнява възложените му задачи;
  • неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
  • произвеждане на некачествена продукция;
  • неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • неизпълнение на законни нареждания на работодателя;
  • злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни сведения за него;
  • увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;
  • неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в законодателството, в правилника за вътрешния трудов ред, колективен трудов договор или в трудовия договор.

Като се вижда от последното, списъкът с нарушенията на трудовата дисциплина може да бъде допълван, стига това да е в рамките на закона.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.