• Home
  • Медиация
  • Медиация – начало, провеждане, спиране и прекратяване

Медиация – начало, провеждане, спиране и прекратяване

Уводни думи

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице за спора – медиатор, подпомага страните да го разрешат и постигнат споразумение.

Медиацията, за разлика от съдебно или арбитражно дело, е неформална процедура. Въпреки своята неформалност, медиацията е уредена в закон. Това дава достатъчно гаранции за самата процедура и последиците от нейното провеждане.

Медиацията се основава на пет принципа – доброволност, равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и поверителност. Повече за тях може да прочетете тук.

Принципите на медиацията и особено този на доброволността са застъпени от нейното започване до нейния край.

Започване на процедура по медиация

Като доброволна процедура, медиацията се провежда само при съгласие на страните. Съгласието за участие е необходимо във всеки един момент.

Инициатива на страните

Когато говорим за извънсъдебно разрешаване на спора процедурата по медиация се започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация.

Договорна клауза

Процедурата по медиация като начин за разрешаване на възникнал спор може да е клауза от договор между спорещите страни. Договорите, в които могат да бъдат включвани подобни клаузи са доста широк кръг. В такива случаи следва да се има предвид, че макар и страните към момента на подписване на договора да са постигнали съгласие за разрешаване на евентуален бъдещ и несигурен спор чрез медиация, съгласието трябва да е налице и към момента на започване на процедурата по медиация.

Покана чрез медиатора

Възможно е една от страните да се обърне към медиатор с молба за съдействие за поканване на другата страна, особено когато диалогът между страните е силно затруднен. В такива случаи е важно да се знае и разбира, че медиаторът не действа като адвокат или някакъв защитник или застъпник на страната, която се е обърната към него. В този случай медиаторът отново посредничи на страните за постигане на съгласие за провеждане на процедура по медиация.

Медицаия по съдебно дело

Предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

Съгласието за участие е ключово за провеждането на медиацията.

Отклонение от принципа за доброволност на медиацията

Едно отклонение от принципа на доброволността се крие в медиацията по висящи съдебни дела.

Съгласно Закона за медиацията в случаите и при условията, предвидени в закон, съдът задължава страните по висящо съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация, която се осъществява в съдебен център по медиация към съответния съд.

Повече за така наречената съдебна медиация може да научите тук.

*Към датата на публикуване в Конституционния съд е внесена жалба за обявяване на “съдебната” медиация за противоконституционна.

Къде се провежда процедура по медиация

Процедурата по медиация може да се провежда на всяко едно място, което е удобно за страните и гарантира спазването на принципите на медиацията и изискванията на закона.

Медиация може да бъде провеждана в офис, в специално наета зала или друго пространство или помещение. Медиация може да бъде провеждана в центрове за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Медиация също така може да бъде провеждана и в съдебен център по медиация.

Начало на процедурата

За начало на процедурата по медиация се счита денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването и, а когато липсва изрично съгласие – денят на първата среща на всички участници с медиатора.

Точното определяне на този момент е важен с оглед на редица последици – например за давностния срок или за прекратяването на процедурата по медиация.

Участници

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните.

Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител. Упълномощаването се извършва в писмена форма.

В процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти.

Споразумение за медиация

Такова споразумение не е задължително, но е препоръчително да бъде направено и подписано.

На първо място с подписване на споразумението по медиация страните ясно и недвусмислено писмено заявяват съгласието си за започване и участие в процедура по медиация.

В това споразумение се разписват основните ангажименти както на страните, така и на медиатора, уреждат се въпроси, свързани с възнаграждението на медиатора и разноските и други. Ако страните желаят, в споразумението могат да бъдат включени правила, при които ще се провежда процедурата – продължителност на срещите, почивки, правила при изказване и изслушване и други.

Споразумението за медиация се сключва между страните и медиатора и съответно носи техните подписи.

NB! Споразумението за медиация не трябва да се бърка със споразумение, постигнато в медиация. Споразумението за медиация касае съгласие за провеждане на процедурата. Споразумението, постигнато в процедура по медиация касае съгласието на страните за разрешаване на спора.

Срещи в процедурата по медиация

Медиацията протича под формата на срещи. Те могат да бъдат общи и отделни.

Общи срещи

Най-важната обща среща е първата среща в медиацията. На нея страните по спора, вероятно от неговото начало, за първи път се срещат очи в очи и сядат заедно на една маса. 

В първата обща среща обикновено участват медиаторът и всички страни в спора. Могат да участват помощници на страните – адвокати или експерти.

Целта на първата обща среща е най-вече опознавателна.

На първата обща среща от страните има възможност необезпоковяно и без прекъсване да изложи своята гледна точка за спора, своите позиции, желания, интереси, виждания за евентуално разрешаване на конфликта и т.н. Това право, разбира се, не се ограничава само до тази среща.

Целта на тази среща е да се събере информация, да се идентифицират спорните въпроси, интересите на страните и евентуално да се работи върху генериране на възможни решения.

В зависимост от спора, емоционалната атмосфера и нагласите на страните след направените от тях изложения, първата обща среща може да приключи и след направените изложения. Ако между страните е налице емоционална атмосфера, която им позволява да продължат, с помощта на медиатора те могат да продължат работа.

Ако между страните е налице добър диалог, разбирателство и желание за постигане на споразумение, те биха могли да направят това и в рамките на първата обща среща.

Всичко това показва колко гъвкава и адаптивна е медиацията като процедура.

Отделни срещи

Отделната среща е среща на медиатора с една от страните по спора.

Тази среща е лична и поверителна. Това означава, че медиаторът пази в тайна всичко онова, което страната е разкрила в тази среща. Разкриване на информация от отделна среща е допустимо със съгласие на страната.

Отделните срещи се използват за по-свободен и неформален разговор между медиатора и страната. Възможно е страната да желае да сподели с медиатора някаква информация, но да се притеснява да направи това в обща среща поради страх от осъждане, отхвърляне, неприемане, срам, да се покаже в уязвимо положение и други подобни.

Поради поверителността на отделната среща страната е свободна да изрази пред медиатора всички свои притеснения, страхове, виждания, искания и т.н., които иначе не би изложила в присъствието на другата страна.

Отделни срещи се провеждат с всяка от страните.

Няма ограничение за броя отделни срещи, такива се провеждат по преценка на медиатора и със съгласие на страните.

Отделните срещи са особено подходящи при търговски спорове, където често се провежда така наречената „совалкова дипломация“.

Отделни срещи могат да не бъдат подходящи в процедури по медиация, в които страните са силно подозрителни една към друга и липсва всякакво доверие между тях. Това най-често се среща при спорове от семейно естество – например при развод или за родителски права.

Последващи срещи

След приключване на отделните срещи, ако са провеждани такива, страните отново се събират на обща среща с медиатора. В зависимост от конкретния напредък, на тази среща страните биха могли да приключат спора с постигане на споразумение. В някои случаи могат да бъдат необходими още отделни срещи и/или още общи срещи.

Заключителна среща. Споразумение.

При постигане на съгласие между страните, процедурата по медиация приключва със споразумение. Повече за споразумението може да научите тук.

Не винаги медиацията завършва със споразумение. Понякога е възможно да е постигнато само частично разрешаване на спора, понякога страните могат да не успеят да разрешат спора извънсъдебно.

За успешността на процедурата по медиация не се съди от това дали е постигнато или не споразумение. Ако в резултат на медиацията отношенията между страните са подобрени, комуникацията между тях се случва по-лесно и по-леко, то тогава е налице успешност на процедурата. Оттук насетне всичко е в ръцете на страните. Не са малко случаите, при които страните след известно време постигат споразумение. Просто им е било необходимо още малко време, за да достигнат до него. Основите обаче са били положени от тях именно в процедурата по медиация.

Спиране на прцедурата по медиация

Основанията за спиране са дадени в закона.

Медиацията се спира:

1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;

2. при смърт на медиатора;

3. в случаите когато медиаторът се оттегля от процедурата поради възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност..

Когато медиацията се провежда по време на висящо производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата по медиация.

Когато процедурата по медиация е по висящо съдебно дело, координаторът на съдебния център уведомява съда за спирането.

Прекратяване на процедурата по медиация

Съгласно Закона за медиацията процедурата по медиация се прекратява:

1. с постигането на споразумение;

2. по взаимно съгласие на страните;

3. при отказ на една от страните;

4. при смърт на страна по спора;

5. при прекратяване на юридическото лице – страна по спора;

6. с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.

Съгласието на страните за прекратяването на спора им трябва да бъде изразено ясно и недвусмислено.

При прекратяване на процедурата по медиация висящото производство, което е било спряно, се възобновява съобразно закона.

Автор: Радостина Янева, адвокат трудово право и медиатор.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация по трудово право или за медиация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.