Масово уволнение – процедура

Общи положения

При планирани масови уволнения работодателят е длъжен да стартира процедура, включваща предоставяне на информация и провеждане на консултации с представителни на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите.

Наред с това работодателят е длъжен и да уведоми различни органи, както и да участва в редица процедури.

Ще разгледаме всяко едно поотделно

Информиране и консултации със синдикални организации и представители на работниците и служителите

Без значение поради каква причина ще се пристъпва към масово уволнение, както и дали работодателят или друг е взел решението, довеждащо до масови уволнения, работодателят е длъжен да информира в писмен вид представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

Информацията обхваща следните въпроси:

  • Причини за предвижданите уволнения;
  • Броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени; основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят;
  • Броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности, за които се отнасят;
  • Конкретните показатели за прилагане на критерии за подбор за подлежащите на уволнение служители;
  • Периода, в който ще се извършват уволненията;
  • Дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

Уведомяване на Агенция по заетостта

Действия на работодателя

В срок от три работни дни след предоставяне на горната информация на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, работодателят е длъжен да изпрати копие от нея на съответното поделение на Агенция по заетостта.

В срок от три работни дни от изпращане на информацията до Агенция по заетостта, работодателят представя на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите копие от уведомлението до Агенция по заетостта.

Действия на синдикалните организации и представители на работниците и служителите

Представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите могат да изпратят до Агенция по заетостта свои становища във връзка с предвижданите масови уволнения и предоставената от работодателя информация.

Действия след уведомяването на Агенцията по заетостта

След уведомяването на Агенцията по заетостта, се започва с процедура по сформиране на екипи, състоящи се от представител на работодателя, представители на организациите на работниците и служителите в предприятието, представител на поделението на Агенцията по заетостта и представител на общинската администрация.

Екипите изготвят проекти за необходимите мерки, насочени към:

1. посредничество за заетост;

2. обучение на възрастни;

3. започване на самостоятелна стопанска дейност;

4. програми за заетост.

Тези проектит се представят за одобряване от комисията по заетостта. Въз основа на тях може да се кандидатства за финансиране при условия и по ред, определени в закона.

Важно!

Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни след уведомяването на Агенцията по заетостта независимо от сроковете на предизвестие.

Консултации с представители на синдикалните организации и представители на работниците и служителите

След като работодателят е предоставил изикуемата информация на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, той е длъжен да започне консултации с тях.

Важно!

Тези консултации трябва да бъдат проведени не по-късно от 45 дни преди извършването на уволненията.

Целта на консултациите е работодателят да положи усилия за постигане на споразумение с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.

Редът и начинът за провеждане на консултациите се определят от участниците в тях – работодателя и представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

Последици от неспазване на задължението за информиране и консултации

Неспазването на процедурите по масово уволнение – предоставяне на информация и провеждане на консутации, само по себе си не води до незаконност на уволненията и до тяхната отмяна. Тоест, ако служител оспори своето уволнение само поради неспазване на процедурата по масово уволнение от работодателя, съдът следва да отхвърли искането му като неоснователно.

От друга страна прекратяването на трудов договор при масово уволнение подлежи на обжалване на общо основание при наличие на  основания за неговата незаконосъобразност. И е без значение дали е спазена процедурата по масово уволнение или не.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.