Какво означава престой?

Престой е налице тогава, когато работата е преустановена. Преустановяването на работа може да засяга всички служители или само част от тях. Причините за възникване на престой могат да бъдат най-разнообразни – липса на суровини, повреда в техниката, използвана от служителите или друга външна повреда, която обаче води до невъзможност за извършване на работа (ВиК, електро), природни бедствия, действия на държавни и общинки органи и т.н.

Причината за престоя е без значение – важното е, че тя налага работата да бъде преустановена или прави извършването на работата невъзможно.

Какви са правата и задълженията на работодателя при престой?

Въпреки, че престоят най-често се дължи на външни фактори, върху които работодателят не може да окаже влияние и в този смисъл преустановяването на работата възниква не по негово желание и воля, за да може да прибегне до възможностите, които му предоставя законодателството, работодателят трябва да обяви престой със заповед или друг подходящ документ, от който да се вижда началната дата на престоя, както и кои служители са обхванати от този престой.

NB! Общото правило е, че по време на престоя служителите са длъжни да се явяват на работните си места в уговореното работно време.

Работодателски правомощия по време на престой

При обявен престой работодателят има на разположение следните възможности за реорганизация на дейността и мерки спрямо служителите

Едностранно изменение на мястото и характера на работа

При обявен престой работодателят има право да възлага на служител без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото населено място за времето на престоя. Възлагането на изпълнение на друга работа се съобразява с квалификацията и здравословното състояние на служителя.

Едностранно предоставяне на платен годишен отпуск

Ако престоят продължава повече от 5 работни дни, работодателят има право да предостави на засегнатите от престоя служители едностранно и без тяхното съгласие ползване на платен годишен отпуск за периода на престоя.

Права и задължения на служителите при престой

Общото правило е, че по време на престоя служителите са длъжни да се явяват на работните си места в уговореното работно време и да бъдат в готовност да започнат да работят. Неявяването без уважителна причина е нарушение на трудовата дисциплина.

Трудово възнаграждение по време на престой

Ако работодателят е предоставил едностранно ползване на платен годишен отпуск заради престой, служителите получават плащане както при редовно ползване на платен годишен отпуск.

Ако служителите не са пуснати принудително в платен отпуск или не са в неплатен отпуск по свое желание, то те са задължени да се явяват на работните си места в уговореното работно време. Ето защо за времето на престой, който не е по тяхна вина, на служителите се дължи брутното им трудово възнаграждение. Ако обаче престоят се дължи на вина на служителя, то тогава той няма право на трудово възнаграждение за съответния период.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply