• Home
 • Трудово право
 • Какви са задълженията на работниците и служителите при предоставяне на работната им сила?

Какви са задълженията на работниците и служителите при предоставяне на работната им сила?

Задълженията на работниците и служителите по отношение на изисквания към изпълнение на работата, за която се наемат, са предмет на трудовия договор и често те са специфични. Наред с това работниците и служителите са длъжни да съблюдават установената трудова дисциплина, която също често е специфична.

Съществуват обаче основни задължения на работниците или служителите по трудов договор и те са приложими за всеки вид работа.

Преди да разгледам основните задължения на работниците или служителите, ще отбележа, че работникът или служителят е длъжен да изпълнява трудовите си задължения (основни и специфични) точно и добросъвестно. Точно изпълнение е налице тогава, когато резултатите от труда отговарят на изискванията за количество и качество и резултатът е постигнат при спазване на установените изисквания. А добросъвестното изпълнение е това, при което работникът или служителят полага всички усилия и работи с добро намерение и желание за извършване на работата.

И така, кои са основните задължения на работниците или служителите спрямо работодателя:

 • Да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;
 • Да се явяват на работа в състояние, което позволява изпълнението на възложените задачи и да не консумират през работно време алкохол или други упойващи вещества;
 • Да използват цялото работно време за изпълнение на възложената работа;
 • Да изпълняват работата си в изискуемото се количество и качество;
 • Да спазват техническите и технологическите правила;
 • Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да изпълняват законните разпореждания на работодателя;
 • Да пазят грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при изпълнение на възложената работа, да пестят суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които се предоставят във връзка с изпълнение на трудовите задължения – тук попада разпространеното ползване на служебния автомобил за лични цели;
 • Да бъдат лоялни към работодателя като не злоупотребяват с неговото доверие и не разпространяват поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието;
 • Да спазват вътрешните правила и да не пречат на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;
 • Да съгласуват работата си с останалите работници и служители и да им оказват помощ в съответствие с указанията на работодателя;
 • Да уведомяват работодателя за наличието на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й възникне някое от основанията за несъвместимост – отнася се само до работещите на трудов договор в държавната администрация;
 • Да изпълняват всички други задължения, произтичащи от закон, колективен трудов договор, трудовия договор и от характера на работата.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.