Имуществена отговорност на служителя към работодателя

Общи правни положения

„Който чупи, той купи“ или с други думи – всеки отговоря за вредите, които е причинил, е основен принцип в правото.

Трудовото право не прави изключение и въпреки своите специфики познава отговорността за вреди както от страна на служителите, така и от страна на работодателите.

Имуществена отговорност в трудовото право

Имуществената отговорност на служителя има своите особености както по отношение на нейния размер, така и по отношение на начина на нейното реализиране.

Видове имуществена отговорност на служителя

Отговорността на служителя може да бъде ограничена или пълна в зависимост от това дали става въпрос за:

  • вреда, която е причинена по небрежност при или по повод изпълнение на трудовите задължения (ограничена отговорност) или
  • вредата е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнение на трудовите задължения (пълна отговорност).

Реализиране на отговорността на служителя

Пътят за реализиране на отговорността на служителя зависи от това дали става въпрос за ограничена или пълна отговорност.

Ограничената отговорност се реализира по реда на Кодекса на труда в специално предвидена процедура, за която може да прочетете повече тук.

Пълната имуществена отговорност се реализира само по съдебен път, предвиден в гражданското законодателство.

Независимост на отговорността на служителя

Имуществената отговорност на служителя се прилага независимо дали за същото действие или бездействие на служителя може да бъде търсена дисциплинарна отговорност, административно-наказателна или наказателна отговорност.

Какво означава това?

Това означава, че ако действието/бездействието, което причинява вреди, нарушава едновременно с това например правилата за работа, тоест предствалява дисциплинарно нарушение, то служителят може да понесе и дисциплинарно наказание.

Ако действието или пък нарушава някакви адмиминстративни изисквания, тогава може да има административно-наказателна отговорност.

Действието също така може едновременно с това да е и престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, за което служителят ще понесе съответната наказателна отговорност.

Размер на отговорността

При пълната отговорност служителят отговаря за всички причинени вреди.

При ограничената отговорност служителят за причинените вреди в размера на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение.

Ако вредата е причинена от ръководител, включително и непосредствен ръководител, при или по повод упражняване на ръководните функции, отговорността е в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение.

Изключване на отговорността

Ако причинената вреда е настъпила в условията на нормален производствено-стопански риск, имуществена отговорност не възниква.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.