• Home
  • Трудово право
  • Задължения за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

Задължения за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

Какво е квалификация?

Квалификацията не се свежда само до придобито образование, специализация, умения и т.н.

Квалификацията е онази характеристика, която отличава представянето на един служител.

Безспорно е, че служители с еднакво ниво на образование, стаж, знания и умения, могат да показват различно ниво на представяне и справяне с възложената работа.

Квалификацията е индивидуално качество

Квалификацията е индивидуално качество и се установява именно при реалното изпълнение на работа. Тя не може да бъде установена единствено на база автобиографии и дипломи. Затова и хора с едно и също образование и професия, заемащи една и съща длъжност могат да бъдат с ниска, средна и висока квалификация.

Именно защото квалификацията е индивидуално качество, което безспорно подлежи на развитие и подобряване, и за двете страни по трудовия договор съществуват задължения за нейното поддържане и повишаване.

Задължения на работодателя за поддържане и повишаване на квалификацията

Работодателят има две основни задължения по отношение квалификацията на своите служители:

№ 1 Осигуряване на условия за поддъжране и повишаване на квалификацият

Това е първото задължение. То обхваща всички служители на работодателя.

За изпълнение на това задължение, работодателят осигурява условия за поддържане и повишаване на квалификацията на своите служители.

Чрез това изискване към работодателя се цели неговите служители да повишават ефективността на изпълнение на задълженията по трудовите договори в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.

Тези изисквания работодателят обикновено изпълнява чрез организирането на различни обучения за своите служители – курсове, допълващо обучение, командировки, специализации, участия в различни професионални семинари и т.н.

За целта на работодателя са предоставени редица възможности, чрез които да изпълнява тези свои задължения.

№ 2 Помощ за дълго отсъствали служители

Второто задължение на работодателя се отнася до определена група служители – служителите, които отсъстват продължително.

По отношение на тези служители работодателят е задължен да осигури условия за запознаване с новостите в работата и постигане на онова ниво на квалификация, необходимо за ефективното изпълнение на трудовите задължения.

На практика това са такива служители, които са ползвали отпуск по майчинство, за по-продължителна временна неработоспособност, дълъг неплатен отпуск и т.н.

Какво се разбира под „продължително отсъствие” решава всеки работодател с оглед спецификата на изпълняваната от конкретния служител работа.

Кой осигурява финансирането?

Работодателят поема финансирането на поддържането и повишаването на квалификацията на своите служители, когато това е необходимо.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.