Загубена или унищожена трудова книжка

До кога е валидна хартиената трудова книжка?

От 01.06.2025 г. хартиената трудова книжка ще бъде заменена с така наречената електронна трудова книжка.

Електронната трудова книжка е наречена в закона „единен електронен трудов запис“ и е електронен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Единният електронен трудов запис е и официален удостоверителен документ.

До влизане в сила на закона на 01.06.2025 г. важат хартиените трудови книжки.

Нещо повече, дори след влизане в сила на закона, издадените до 01.06.2025 г. трудови книжки ще продължат да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в нея обстоятелства, вързани с трудовата дейност на работника или служителя. Съответно ще трябва да се пазят, а ако бъдат загубени или унищожени – ще трябва да се възстановяват.

Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка

Възстановяването на изгубена или унищожена трудова книжка се извършва от съответната дирекция “Инспекция по труда”. В зависимост от това кой е загубил или унищожил трудовата книжка, процедурата по възстановяването й варира.

Начало на процедурата

При загубена или унищожена трудова книжка работникът или служителят подава писмено заявление декларация по Инспекция по труда.

Освен необходимите данни като имена, ЕГН, адрес и данни за контакт, служителят трябва да отбележи по чия вина е загубена/унищожена трудовата книжка – по негова или на работодателя.

Услугата по възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка е безплатна и се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявление-декларация и необходимите документи.

Загубена/унищожена трудова книжка по вина на работодателя

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, след като служителят попълни заявлението до Инпекция по труда, тя уведомява за това работодателя и го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимите документи за издаването на нова трудова книжка.

Тук процедурата, в зависимост от това дали работникът или служителят е имал само един или повече работодатели, може да тръгне в две посоки.

Ако работодателят е само един

Ако служителят е работил само при един работодател – този, който е загубил/унищожил трудовата книжка, тогава работодателят попълва приложение № 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и го представя в Инспекция по труда заедно с нова трудова книжка.

Ако работодателите са повече

Ако служителят е работил при повече от работодател, тогава работодателят, изгубил/унищожил трудовата книжка трябва да се свърже с предишните работодатели и да изиска от тях да издадат съответните документи – попълнени образци от приложение № 2, за периода, през който служителят е бил на трудов договор при тях.

Всички работодатели издават образец приложение № 2 в седмодневен срок от поискването.

След като работодателят събере всички приложения № 2 от предишните работодатели, заедно с нова трудова книжка ги представя в Инспекция по труда.

Загубена или унищожена трудова книжка по вина на служителя

Ако трудовата книжка е загубена или унищожена по вина на служителя, процедурата минава по следните стъпки, като в зависимост от това колко работодателя има/имал служителя, тази стъпка може да варира

Ако служителят има само един работодател,

Ако работодателят е само един, тогава служителят трябва да поиска от него да му попълни образец приложение № 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

След като документът е готов, служителя попълва заявлението до Инспекцията по труда, прилага към него документа от работодателя и нова трудова книжка и всичко това подава в Инспекция по труда. Работодателят е длъжен да издаде документа в 7-дневен срок от поискването му.

Ако работодателите са повече от един

Ако работодателите са повече от един служителят ще трябва да поиска от всички свои работодатели – настоящ и/или бивши,  да му бъде издадено приложение № 2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж за съответния период, в който е бил назначен на трудов договор.

Работодателите са длъжни да издадат документа в 7-дневен срок от поискването му.

Ако междувременно в резултат на сливания, вливания, изкупувания и др., бившият работодател е престанал да съществува (фирмата е закрита), но има правоприемник, служителят иска издаването на приложение № 2 от правоприемника на работодателя (новата фирма). Ако фирмата е закрита без правоприемник, тогава служителят иска от Националния осигурителен институт (НОИ) да му бъде издадена Удостоверение за трудов стаж в съответната фирма. НОИ съхраняват документацията, касаеща стажа, на закрити фирми без правоприемници.

След като събере всички документи от настоящ и бивши работодатели и/или удостоверения от НОИ, служителят попълва заявление по образец. Към него се прилагат документите за стажа от работодателите и нова трудова книжка. Всичко това заедно се подава към Инпекция по труда.

Получаване на новата трудова книжка

Трудовата книжка се издава се до 7 дни от подаване на заявлението. При подаването служителите ще поискат телефонен номер за връзка и ще се обадят, когато книжката е готова.

Издаването на новата трудова книжка може да се забави поради липса на документи или грешки/непълноти в представените документи. В такива случаи срокът започва да тече след представяне на липсващите документи или след отстраняване на грешките/непълнотите.

Получаването на трудовата книжка става лично или чрез упълномощено лице.

Автор: Радостина Янева, адвокат и медиатор.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.