Договор за повишаване на квалификация и за преквалификация

Общи бележки

Един от инструментите, дадени на работодателя за повишаване на квалификацията на своите служители е така познатият на мнозина договор за повишаване на квалификация. Познат е и във вариант за преквалификация – тогава имаме придобиване на нова квалификация – друга професия или специалност.

Особености на договора за повишаване на квалификация/преквалификация

Договор за повишаване на квалификация/преквалификация обикновено се сключва при вече наличен трудов договор.

Страни по него са работодателят и определен служител, който ще повишава своята квалификация или ще се преквалифицира.

Има случаи, в които може да се сключи и с лице, което все още не е служител, но тях няма да разглеждам тук.

Договорът за повишаване на квалификация/преквалификация не е трудов договор, а свързан с него. Ето защо за този договор по правило се прилага общото гражданско законодателство.

Съдържание на договора за повишаване на квалификация/преквалификация

Съдържанието на този договор може да бъде разделено на задължително и незадължително.

Задължително съдържание

Задължителната част от съдържанието включва следните условия:

  • определяне на професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава;
  • мястото, формата и времето на обучението;
  • финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

Незадължително съдържание

В незадължителната част от съдържанието страните (работодателят и служителят) могат допълнително да се договорят по следните въпроси:

  • задължение на служителя да работи при работодателя за определен срок, но за не повече от 5 години и
  • отговорност при незавършване на обучението и неизпълнението на задължението за работа за определен срок.

Прекратяване на договор за повишаване на квалификация

Прекратяването на този договор по правило не е свързано с прекратяване и на трудовия договор, макар и двата договора да са във взаимна връзка. Това означава, че договорът за повишаване на клавикация не води автоматично до прекратяване на трудовия договор.

Както всеки един договор, и договорът за повишаване на квалификация може да бъде прекратен (тоест развален) поради виновно неизпълнение при даване на подходящ срок за изпълнение.0

Няма пречка в договора за повишаване на квалификация страните да уговорят и други случаи за прекратяване – например при неуспешно полагане на част от изпитите, отсъствия на служителя от занятия, забава за плащане от страна на работодателя и т.н.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.