Длъжностна характеристика

Вместо увод

Съгласно действащото законодателство работодателят е длъжен при сключване на трудовия договор да връчи на работника или служителя екземпляр от длъжностната характеристика. Връчването става срещу подпис с отбелязване на датата на връчването.

Връчването на длъжностната характеристика има за цел да запознае в детайли работника или служителя по-подробно със задълженията му.

С длъжностната характеристика работодателят може едностранно да определя изискванията за заемане на длъжността – образование, професионален опит, професионални умения, лични качества и умения; обема и вида на задълженията и т.н.

Съотношение между трудовия договор и длъжностната характеристика?

Съгласно действащото законодателство част от съдържанието на трудовия договор е наименованието на длъжността и характера на работата.

Договарянето по наименованието на длъжността е силно ограничено доколкото наименованието се определя от Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД).

Договарянето на характера на работа означава да се договорят определени задължения, които да бъдат изпълнявани от служителя.

Наименованието на длъжността и характера на работа са предмет и на длъжностната характеристика, тоест те са взаимосвързани.

Изготвяне на длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика се изготвя едностранно от работодателя.

Няма правна регулация, която да определя съдържанието на длъжностната характеристика.

Длъжностната характеристика не подлежи на административен или съдебен контрол.

Като ползвател на работната сила, предоставяна от работниците и служителите и с оглед конкретната дейност, изпълнявана от работодателя, той е напълно свободен сам да определя от какви работници и служители има необходимост като умения, квалификация, образование и т.н. и в какво да се изразява извършваната от тях работа.

Работникът или служителят само и единствено се запознава със съдържанието на длъжностната характеристика.

По начало служителят е длъжен да изпълнява възложените с длъжностната характеристика задължения. Има случаи, в които обаче при едностранна промяна на длъжностната характеристика би могло да се стигне до изменение на длъжността, което би поставило под въпрос законосъобразността на възлаганите трудови задължения, респективно би могло да породи права за работника или служителя. По този въпрос ще кажа няколко думи по-долу.

Изменение на длъжностната характестика

На първо място трябва да се направи разграничение между промяна на длъжностната характеристика по същество или промяна на длъжностната характеристика, която е по-скоро с цел по-детайлно описание. В последния случай не би била налице същинска промяна на длъжностната характеристика, а по-скоро конткретизиране на възложените задължения.

Работодателят има право да изменя едностранно длъжностната характеристика след сключване на трудовия договор. Без значение е дали се прави същинска промяна или просто конкретизация на вече съществуващото съдържание. Изменената длъжностна характеристика се връчва отново на работника или служителя срещу подпис. Тези промени не подлежат на административен или съдебен контрол.

Ограничения на измененията в длъжностната характеристика

Поставя се въпросът в какви граници може да бъде изменяна длъжностната характеристика. Също така се поставя и въпросът дали работодателят чрез едностранно изменение на длъжностната характеристика не може реално да стигне до промяна на длъжността, допустимо ли е това и какви са правните последици.

Да ги разгледаме един по един.

Граници на изменения на длъжностната характеристика

Законът не ограничава работодателя по отношение на това как, колко често и по какъв начин да изменя длъжностната характеристика. Същевременно промяната на длъжностната характеристика само по себе си не подлежи нито на административен, нито на съдебен контрол. Тоест работодателят изглежда напълно неограничен по отношение на този въпрос.

Длъжностната характеристика е задължителна за работника или служителя и той следва да изпълнява възложените му задължения. В противен случай би било налице нарушаване на трудовата дисциплина.

Горното закономерно води и към втория въпрос – какво става, ако с нова длъжностна характеристика напрактика се изменя длъжността.

Промяна на длъжността чрез изменение на длъжностната характеристика

Общото правило е, че длъжността може да се променя само чрез допълнително споразумение към трудовия договор, сключено по реда, предвиден в Кодекса на труда, освен ако не е предвидено друго.

Законът допуска едностранна промяна на характера на работа (определен и с длъжностната характеристика) при определени хипотези.

Споменавам ги набързо, без да навлизам в детайли. Едностранна промяна на характера на работа е допустимо при:

  • производствена необходимост,
  • престой и
  • непреодолими причини.

В първите два случая – производствена необходимост и престой, работодателят е длъжен да се съобрази с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя. При непреодолимите причини работодателят може да възлага на квалифицирани работници или служители извършване на неквалифицирана работа.

От горното може да се направи заключение, че ще бъде незаконосъобразно, ако работодателят, изменяйки длъжностната характеристика, променя длъжността по такъв начин, че реално се стига до нова длъжност, различна от договорената.

Тоест работодателят може да изменя длъжностната характеристика след сключване на трудовия договор дотолкова, доколкото това не води до промяна на длъжността.

Има ли право работникът или служителят да откаже да получи изменена длъжностна характеристика?

От една страна работодателят разполага с правото да променя длъжностната характеристика и отговорът на този въпрос изглежда, че работникът или служителят няма право да откаже да изменената длъжностна характеристика.

Както видяхме обаче, чрез едностранно изменение на длъжностната характеристика е възможно да се стигне до едностранно изменение на длъжността извън допустимите от закона случаи. Доколкото работодателят няма право да възлага несвойствени за длъжността по трудовия договор задължения, извън уредените в закона случаи, при такава хипотеза за служителя ще е налице право да откаже да изпълнява работата. Отказът става по предвидения в закона ред.

Както става, ако няма изготвена длъжностна характестика изобщо или ако е връчена известен период след сключване на трудовия договор?

По този въпрос съдебната практика е единодушна.

Отговорът, който се дава на този въпрос е, че съдържанието на задълженията на работника или служителя се уреждат в трудовия договор чрез посочване на естествоно на възлаганата работа.

В този смисъл, ако работодателят не изготви или не връчи длъжностна характеристика, това не се отразява нито на трудовия договор, нито на правата и задълженията на страните по него.

По-конкретно това означава, че работодателят не може да възлага несвойствени за уговорената длъжност задължения, а работникът или служителят не може да отказва да изпълнява задълженията поради липса или невръчване на длъжностната характеристика, както и когато дадено задължение, което е присъщо на длъжността, не е посочено в длъжностната характеристика.

Автор: Радостина Янева, адвокат и медиатор.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.