• Home
  • Трудово право
  • Действия на работодателя ПРЕДИ прехвърляне на работници или служители

Действия на работодателя ПРЕДИ прехвърляне на работници или служители

Увод

Сред подготвителните действия, водещи до промяна на работодателя, без значение от тяхната конкретна форма и основание, работодателите (праводател/стар и приобретател/нов) трябва да предвидят и провеждане на процедури по предварително информиране и консултиране на представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.

Задължение за предварително информиране

Преди извършване на действията, водещи до преструктуриране на бизнеса със засегнати от това работници или служители, работодателят прехвърлител и работодателят приобретател, а в хипотезата на отдаване на предприятието или част от него под наем/аренда или при договор за концесия – стар и нов работодател, са длъжни да информират представители на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда от своите предприятия за:

1. предвижданата промяна и датата на извършването й;

2. причините за промяната;

3. възможните правни, икономически и социални последици от промяната за работниците и служителите;

4. предвижданите мерки по отношение на работниците и служителите, включително за изпълнение на задълженията на работодателите към работниците и служителите, възникнали преди промяната.

Ако в предприятието няма синдикална организация и не са избрани представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, работодателят предоставя информацията директно та своите работници и служители.

Срокове за информиране на работниците и служителите

Работодателят прехвърлител, съответно старият работодател, предоставя на своите работници и служители информацията в срок най-малко 2 месеца преди извършването на промяната.

Работодателят приобретател, съответно новият работодател, предоставя на своите работници и служители информацията своевременно, но във всички случаи в срок най-малко два месеца преди работниците и служителите му да бъдат пряко засегнати от промяната по отношение на условията на труд и заетост.

Задължение за провеждане на консултации от работодателите

В случай, че вследствие на предстоящото преструктуриране на дейността някой от участващите работодатели предвижда мерки по отношение на своите работници и служители, той е длъжен преди извършване на промяната да проведе своевременно консултации и да положи усилия да постигне споразумение с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда относно мерките.

Срокове за консултиране

Няма указана времева рамка относно провеждането на консултациите, но доколкото за тези мерки работодателят е длъжен да информира своите работници и служители най-малко два месеца преди промяната, респективно прякото засягане на работниците и служителите, разумно е да се приеме, че консултациите се провеждат в рамките на двумесечния срок.

Последици от неизпълнение на задължението на информиране и консултиране

В случай, че някой от работодателите не предостави изискуемата информация в установените за това срокове или ако не проведе консултации, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда или самите работници и служители имат право да сигнализират ИА Главна инспекция по труда за нарушаване на трудовото законодателство.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.