• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие – какво трябва да знаете?

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие – какво трябва да знаете?

Общи положения

Прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие е първото общо основание за прекратяване на трудовия договор. Както става ясно от самото наименование, тук имаме съгласие на двете страни за прекратяването на договора.

Основни моменти

Макар да е използвано основно от работодателите, всяка от страните по трудовия договор може да иска прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

За да бъде законно прекратяването на трудовия договор на това основание трябва да са спазени някои изисквания.

Процедура за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Страната, която иска прекратяване по взаимно съгласие трябва да направи предложението си за прекратяване по взаимно съгласие до другата страна в писмен вид. Тоест при това основание за прекратяване на трудов договор имаме един процес, а не едностранна инициатива, неподлежаща на дискусия, още по-малко на отказ.

Страната, до която е отправено предложението за прекратяване по взаимно съгласиеима срок от 7 дневен срок от получаването му да каже дали го приема или не.

Основен принцип в гражданското право е, че мълчанието означава НЕ, освен ако закон не предвижда друго. И тук този принцип е напълно приложим. Ето защо ако страната, до която е отправено предложението, не уведоми другата страна за отношението си по предложението за прекратяване по взаимно съгласие, се счита, че предложението не е прието.

С други думи – ако работодател отправи до свой служител предложение за прекратяване по взаимно съгласие и служителят не отговори в 7 дневен срок от получаване на предложението, това се приравнява на отказ от страна на служителя и трудовият договор продължава своето действие както и до този момент.

Същото важи и ако предложението идва от служителя и работодателят не отговори в 7 дневния срок.

Момент на прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Ако страните постигнат съгласие за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, прекратяването е от момента на получаване на писменото съгласие за прекратяване на трудовия договор.

От този момент нататък страните нямат задължения за изпълнението на трудовия договор, а само задължения, свързани с изплащане на обезщетения, ако такива се дължат от работодателя, документално оформяне на прекратяване на трудовия договор, вписвания в трудовата книжка и т.н.

NB! Връчването на заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие срещу подпис удостоверява само връчването на заповедта! Заповедта само обективира основанието за прекратяването, но не прави самото прекратяване законно. В този смисъл, ако не е спазена процедурата по прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие – няма предложение и съгласие, издаването на заповед за това няма да узакони прекратяването.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.