• Home
  • Трудово право
  • Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие – какво трябва да знаете?

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие – какво трябва да знаете?

Прекратяването на трудовия договор по взаимно съгласие е първото общо основание за прекратяване на трудовия договор. Както става ясно от самото наименование, тук имаме съгласие на двете страни за прекратяването на договора.

То е широко известно и не са малко случаите, в които хората имат лоши асоциации, дължащи се на недобросъвестни практики от страна на някои работодатели, които принуждават служителите си да прекратяват трудовите договори по взаимно съгласие, макар и това да е далеч от желанието на последните или пък още връчване за подпис на “взаимно съгласие” още при подписването на трудовия договор. Ние тук обаче се борим срещу такива недобросъвестни практики и не ги толерираме. Ето защо е важно да знаете какво представлява прекратяването на трудов договор по взаимно съгласие, кой може да предложи и какви са последиците за страните от прекратяване на трудовия договор именно на това основание.

Основни моменти

Макар да е използвано основно от работодателите, всяка от страните по трудовия договор може да иска прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.

За да бъде законно прекратяването на трудовия договор на това основание трябва да са спазени някои изисквания.

Процедура за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Страната, която иска прекратяване по взаимно съгласие трябва да направи предложението си за прекратяване по взаимно съгласие до другата страна в писмен вид. Тоест при това основание за прекратяване на трудов договор имаме един преговорен процес, а не едностранна инициатива, неподлежаща на дискусия, още по-малко на отказ.

Страната, до която е отправено предложението за прекратяване по взаимно съгласие, е длъжна да вземе отношение по предложението и да уведоми другата страна в 7 дневен срок от получаването му.

Основен принцип в гражданското право е, че мълчанието означава НЕ, освен ако закон не предвижда друго. И тук този принцип е напълно приложим. Ето защо ако страната, до която е отправено предложението, не уведоми другата страна за отношението си по предложението за прекратяване по взаимно съгласие, се счита, че предложението не е прието.

С други думи – ако работодател отправи до свой служител предложение за прекратяване по взаимно съгласие и служителят не отговори в 7 дневен срок от получаване на предложението, това се приравнява на отказ от страна на служителя за прекратяване по взаимно съгласие и трудовият договор продължава своето действие както и до този момент. Същото важи и ако предложението идва от служителя и работодателят не отговори в 7 дневния срок.

Ако страните постигнат съгласие по прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, трудовият договор се прекратява от момента на получаване на писменото съгласие за прекратяване на трудовия договор. От този момент нататък страните нямат задължения за изпълнението на трудовия договор, а само задължения, свързани с изплащане на обезщетения, ако такива се дължат от работодателя, документално оформяне на прекратяване на трудовия договор, вписвания в трудовата книжка и т.н.

NB! Връчването на заповед за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие срещу подпис удостоверява само връчването на заповедта! Заповедта само обективира основанието за прекратяването, но не прави самото прекратяване законно. В този смисъл, ако не е спазена процедурата по прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие – няма предложение и съгласие, издаването на заповед за това няма да узакони прекратяването.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар