• Home
  • Трудово право
  • Предложения за промени в Кодекса на труда относно работата от разстояние

Предложения за промени в Кодекса на труда относно работата от разстояние

Вместо увод

Правя преглед на проектозакона, възможни са промени, така че окончателно приетите текстове може да се различават.

Предложение за дефиниция на работното място при работа от разстояние

Според новата дефиниция работно място при работа от разстояние е място в помещение в дома на работника или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата. Тоест опциите за работно място се свеждат до две: работно място, находящо се в определено помещение в дома на работника или работно място, находящо се в друго помещение (извън дома и предприятието).

С тези промени се цели нито една от страните да не може едностранно да променя уговореното работно място. До този момент това се подразбираше в контекста на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, но не се спазваше масово от страна на работещите от разстояние.

Предложение за нови задължения на работника относно работното място

Към датата на сключване на трудовия договор или към датата на изменение на вече сключен трудов договор работещият от разстояние осигурява работно място съгласно горното определение, което ще служи за извършване на работата от разстояние.

Работникът е длъжен да предостави на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното работно място за извършване на работата от разстояние.

Предложение за нови задължения на работодателя

Работодателят осигурява информация за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, относими към работното помещение (би следвало и към работно място, но не е изрично записано), от което се извършва работата от разстояние.

Работодателят е длъжен да предприеме мерки, за да гарантира, че към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работните места за извършване на работа от разстояние отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Предложение за промени в организацията на работното време

Запазва се правото работникът сам да организира работното си време. Новото е, че при организацията му работникът/служителят се съобразява с времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица (трети лица идва на мястото на търговски партньори).

Изрично е посочено, че организацията на работното време трябва да е така направена, че да се спазват минималните размери на междудневната и седмичната почивка.

Предложение за изменение в отчитане на отработеното време и на свършената работа

Когато за възлагането и отчитането на работата от разстояние се използва информационна система*, работодателят предоставя на работника/служителя писмена информация за вида и обема на свързаните с работата данни, които се събират, обработват  и съхраняват в системата.

Когато се използва информационна система за алгоритмично управление на работата от разстояние**, работодателят осигурява информация относно начина на вземане на решенията.

По искане на работника/служителя работодателят или определено от него длъжностно лице е длъжен да провери решението на системата за алгоритмично управление и да уведоми работника/служителя за окончателното решение.

Действително отработеното време може да се отчита и чрез автоматизирана система за отчитане на работното време** като при поискване на работника/служителя работодателят е длъжен да предостави достъп до данните в системата за отработеното от него време.

Във връзка с горното се предлага въвеждане на две нови дефиниции:

*Информационна система за алгоритмично управление е система за вземане на овтоматизирани решения при възлагането, отчитането и контрола на работа на работниците и служителите.

**Автоматизирана система за отчитане на работното време е система за автоматично записване и съхранение на информация с цел отчитане на отработеното време на работниците и служителите.

Предложение за установяване на право на откъсване

Според предложението се въвежда изрично правило, че работник/служител, който работи от разстояние, не е длъжен да отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и на седмичната почивка, освен ако в индивидуалния и/или колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо.

Подобни уговорки трябва да бъдат внимателно обмисляни, за да не се стига до нарушаване на междудневната и седмичната почивка от една страна, и извънреден труд – от друга.

Отбелязвам, че и сега работникът не е длъжен да отговаря в извънработно време, макар това да не е изрично уредено.

Предложения за промени в областта на трудови злополуки при работа от разстояние

Трудовите злополуки при работа от разстояние могат да създадат сериозни изпитания поради липсата на реално прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, както и поради наложената (незаконосъобразна) практика за едностранна и често повтарящата сее промяна на работното място от страна на работещите от разстояние. С предвижданите промени нещата се поставят на една идея по-стабилна основа.

Предвижда се задължение на работника незабавно да уведоми работодателя, непосредствения си ръководител или друго упълномощено лице при настъпване на злополука. Редът и начинът за уведомяване се уговаря предварително – в трудовия договор, допълнително споразумение, вътрешни актове.

При настъпила трудова злополука при работа от разстояние работодателят може да намали отговорността си, ако пострадалият не е спазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. Тоест работникът ще трябва да доказва спазването на правилата и нормите относно здравословните и безопасни условия на труд.

Предложение за изменение на Закона за здравословните и безопасни условия на труд относно работата от разстояние

Работодателят предоставя на работещите от разстояние необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Работодателят предоставя на работещите от разстояние подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията при постъпване; преместване на друга работа или промяна на работата или при въвеждане на ново или при промяна на работното оборудване и технология.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.