• Home
  • Дружества
  • Управление и прекратяване на гражданско дружество

Управление и прекратяване на гражданско дружество

Управление на гражданско дружество

Въпреки, че гражданското дружество не е дружество и няма свои органи, общите работи трябва да бъдат управлявани в общ интерес.

Обичайно въпросите с управлението и представителството на гражданското дружество се решават в договора за създаване на гражданското дружество. Ако обаче няма такива уговорки, законът е предвидил следното:

  • Решенията относно работите на дружеството се взимат със съгласието на всички съдружници, като всеки съдружник има право на един глас. В договора може да бъде предвидено вземането на решенията да става с мнозинство на гласовете;
  • Всеки съдружник има правото на управлява. В този случай обаче всеки от останалите съдружници може да се противопостави на действието на съдружника, преди да е извършено. Ако възникне разногласие между съдружниците, извършването на действието се решава чрез мнозинството на съдружниците.

Прекратяване на гражданското дружество

Гражданските дружества обикновено са с ограничен живот. За разлика от търговските дружества, гражданското дружество не се създава за неограничено време

Гражданско дружество се прекратяват при следните обстоятелства:

  • С постигане на целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно – например учредено е за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка и нейното евентуално изпълнение, но не я „печели” – дружеството вече няма причина да съществува. Целта е станала невъзможна за постигането й. Ако обаче гражданското дружество е „спечелило” обществената поръчка, то продължава да съществува, защото трябва да я изпълни. Едва след като приключи изпълнението на обществената поръчка и ако няма други специфични изисквания, гражданското дружество може да се прекрати;
  • С изтичане на срока, за който е учредено гражданското дружество – това основание е приложимо, когато дружеството е учредено за определен срок;
  • Със смъртта или запрещението на един от съдружниците, освен ако не е уговорено друго (прекратяването на юридическото лице е равносилно на смъртта на физическото лице); отнемането на някакви лицензии, ограничаване за извършване на определена дейност и други подобни за съдружник – юридическо лице също би могло да се разглежда като поставяне под „запрещение”;
  • С предизвестие на един от съдружниците – за да се прекрати гражданското дружество на това основание трябва да са изпълнени няколко условия – първо – предизвестието да е отправено добросъвестно и в подходящо време; второ – дружеството да е образувано за неопределен срок и трето – да не е уговорено гражданското дружество да бъде продължено с останалите съдружници и
  • По решение на съда, ако за това има основателни причини – това основание се прилага само по отношение на граждански дружества, образувани за определен срок.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.