Търговци – търговски дружества

Какво представлява търговското дружество?

Търговското дружество е вид търговец.

Търговското дружество е форма на обединяване на две или повече лица (физически и/или юридически) за извършване на търговски сделки с общи средства.

Търговските дружества са винаги юридически лица – тоест самостоятелни правни субекти, различни от съдружниците в тях.

Търговските дружества сами встъпват в правоотношения – сключват договори, изпълняват ги, нарушават ги, наемат служители, участват в процедури, съдебни дела и т.н.

Търговските дружества имат свои права и задължения, различни от правата и задълженията на съдружниците в тях.

В зависимост от вида на търговското дружество съдружниците могат да носят или не отговорност за задълженията на търговското дружество.

В определени от закона случаи е допустимо търговско дружество да бъде учредено от едно лице – това са така наречените еднолични търговски дружества.

Еднолични търговски дружества могат да бъдат учредявани само във формата на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества – ЕООД, съответно ЕАД.

Видове търговски дружества

Като търговски могат да бъдат учредявани само дружествата, посочени в Търговския закон.

Видове търговски дружества

Търговските дружества са:

  • Събирателно дружество (СД);
  • Командитно дружество (КД);
  • Дружество с ограничена отговорност (ООД);
  • Акционерно дружество (АД);
  • Командитно дружество с акции (КДА).

Персонални търговски дружества

Първите две дружества – събирателното и командитното, са персонални. Персонални търговски дружества означава, че  при тях съдружниците отговарят или отговарят солидарно и неограничено за задължения на дружеството (събирателното дружество) или част от съдружниците отговарят солидарно и неограничено, а друга част – само до размера на уговорена вноска (командитно дружество).

Поради наличието на лична отговорност на съдружниците тези две търговски дружества са рядко използвани.

Капиталови дружества

Дружеството с ограничена отговорност, акционерното дружество и командитното дружество с акции са капиталови търговски дружества.

Това означава, че дружеството отговаря пред своите кредитори със своя капитал и съдружниците в общия случай не отговарят за задължения на дружеството. Малко по-особено е при КДА, където има два вида съдружници – неограничено отговорни съдружници, които учредяват дружеството и ограничено отговорни съдружници.

Еднолични търговски дружества

Като еднолични търговски дружества могат да бъдат учредявани само две търговски дружества – това са дружеството с ограничена отговорност, когато възниква ЕООД и акционерното дружество, когато имаме ЕАД.

Изисквания за извършване на определена дейност

Извършването на определени дейности подлежи на специфични законови регламентации – регистрации, лицензии, разрешения и други подобни.

Част от такава законова регламентация може да бъде и изискването определени дейности да бъдат извършвани само от определен вид търговски дружества. Това означава, че освен на други критерии (ако има такива), дейността може да бъде извършвана, ако се учреди търговец от определен вид търговско дружество. Банките например могат да извършват дейност само във формата на акционерно дружество; една от формите, в които може да бъде извършвана застрахователната дейност е отново акционерно дружество.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.