• Home
  • Статии
  • Съдържание на дружествения договор на ООД

Съдържание на дружествения договор на ООД

Какво е дружествен договор?

Отношенията между съдружниците в дружеството с ограничена отговорност (ООД) се уреждат с дружествен договор. В него съдружниците се договарят по основни въпроси като под какво наименование ще осъществява дейността ООД-то, какъв да е предметът на дейността му, дали се учредява със срок, размера на капитала на дружеството и неговото разпределяне между съдружниците, права, задължения и предимства на съдружниците и други.

Дружествения договор е един от необходимите документит за учредяване и вписване на дружеството в Търговския регистър.

Съдържанието на дружествения договор се дели на задължително и на незадължително.

Задължително съдържание на дружествения договор

Съдружниците задължително трябва да постигнат договорки по следните въпроси

фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството – фирмата е името на дружеството. Фирмата задължително трябва да съдържа и означението „дружество с ограничена отговорност“ или съкрането „ООД“; седалището е населеното място, където се намира мястото на управление (град или село), а адрес на управление е адресът, където се намира управлението на търговеца (офис, магазин, завод и т.н.)

предмета на дейност и срока на договора – предметът на дейност не трябва да противоречи на закона и добрите нрави, а що се отнася до срока – едно дружество може да бъде учредено със срок или безсрочно – безсрочното учредяване е масовата практика.

името, съответно фирмата и ЕИК на съдружниците – съдружниците могат да бъдат както физически, така и юридически лица;

размера на капитала – минималният размер на капитала на ООД е 2 лв. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в дружествения договор се определят сроковете и условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала;

размера на дяловете, с които всеки от съдружниците участва в капитала;

управлението и начина на представителство на дружеството.

Незадължително съдържание

предимствата на съдружниците – не е част от задължителното съдържание, прави се по избор и решение на съдружниците;

други права и задължения на съдружниците – тук съдружниците могат да договарят различни права и задължения, които в най-пълна степен да отговорят на особеностите на дейността, за която се сдружават и спецификите в своите отношения.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.