Случайно събитие и непреодолима сила

Да си припомним!

Както обяснихме в друга наша публикация, обстоятелствата, които могат да попречат на страните да изпълнят задълженията си по сключен договор и при които е налице обективна невъзможност за изпълнение, се наричат случайно събитие или непреодолима сила.

Общи бележки

Случайното събитие е понятие от гражданското право, а непреодолимата сила е приложимо в търговското право.

Случайно събитие

Случайното събитие е събитие (обстоятелство), което е непредвидено, непредвидимо и е непредотвратимо (непреодолимо).

Същността на случайното събитие се крие именно в неговата непредвидимост и непредвиденост, защото ако е предвидимо и предвидено, длъжникът би могъл да избегне неговото настъпване.

Настъпването на случайното събитие обективно пречи на длъжника да изпълни своето задължение. По този начин той може да се освободи от отговорност за неизпълнение.

Непреодолима сила

Основните характеристики на непреодолимата сила са следните:

  • събитие (обстоятелство), което е непредвидимо от страните при сключването на договора – договарящит се страни не са могли и не са били длъжни да го предвидят;
  • това е събитие (обстоятелство), което е непредотвратимо (непреодолимо) не само от конкретния длъжник, но и от всеки друг длъжник – например война или природно бедствие;
  • това е събитие (обстоятелство), което е от извънреден характер, тоест не не случва ежедневно нито при определена повтаряемост/периодичност;
  • събитие (обстоятелство), което е възникнало след сключването на договора;

Правни последици от случайното събитие и непреодолимата сила

Общото

Общото между случайното събитие и непреодолимата сила е това, че и двете са обстоятелства, които настъпват след сключването на договора.

Различното

Приема се, че непреодолимата сила е квалифицирано обстоятелство на случайното събитие, тъй като и случайното събите и непреодолимата сила следва да бъдат непредвидени, непредвидими и е непредотвратими, но непреодолимата сила следва да е от извънреден характер, докато при случайното събитие не е необходимо обстоятелствата, които пречат на изпълнението, да са от извънреден характер. Тоест, случайното събитие има по-широко съдържание.

И това е нормално, като се има предвид, че търговското право има по-високи изисквания като цяло с сравнение с гражданското право.

Правни последици

Непреодолимата сила е основание временно да се спре изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения по договора.

Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

Вместо заключение

Въпросът дали конкретното обстоятелство представлява случайно събитие или непреодолима сила (форсмажор), както и дали именно това обстоятелство е довело до невъзможност да се изпълни конкретен договор трябва да се прецени във всеки отделен казус.

 Внимателно следва да се анализира съдържанието на конкретния договор и да се види дали има някакви изрични уговорки относно форсмажорните обстоятелства.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Ако желаете да получите правна консултация по подобен или друг казус, използвайте формите за контакт.