Случайно събитие и непреодолима сила

Както обяснихме в друга наша публикация, обстоятелствата, които могат да попречат на страните да изпълнят задълженията си по сключен договор и при които е налице обективна невъзможност за изпълнение, се наричат случайно събитие или непреодолима сила.

Случайното събитие е гражданскоправна категория, а непреодолимата сила е търговскоправна.

Случайното събитие е събитие (обстоятелство), което е  непредвидено, непредвидимо и е непредотвратимо (непреодолимо). Същността на случайното събитие е неговата непредвидимост и непредвиденост, защото ако е предвидимо, длъжникът би могъл да избегне неговото настъпване.

Основните характеристики на непреодолимата сила са следните:

  • събитие (обстоятелство), което е непредвидимо от страните при сключването на договора – тоест, договарящите не са могли и не са били длъжни да го предвидят;
  • събитие (обстоятелство), което е непредотвратимо (непреодолимо) не само от конкретния длъжник, но и от всеки друг длъжник.
  • събитие (обстоятелство), което е от извънреден характер;
  • събитие (обстоятелство), което е възникнало след сключването на договора;

Общото между тези две категории е това, че  са обстоятелства, които настъпват след сключването на договора. Приема се, че непреодолимата сила е квалифицирано обстоятелство на случайното събитие, тъй като и случайното събите и непреодолимата сила следва да бъдат непредвидени, непредвидими и е непредотвратими, но непреодолимата сила следва да е от извънреден характер, докато при случайното събитие не е необходимо обстоятелствата, които пречат на изпълнението, да са от извънреден характер. Тоест, случайното събитие има по-широко съдържание.

Непреодолимата сила е основание временно да се спре изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения по договора.

Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

Въпросът дали конкретното обстоятелство представлява случайно събитие или непреодолима сила (форсмажор), както и дали именно това обстоятелство е довело до невъзможност да се изпълни конкретен договор трябва да се прецени във всеки отделен казус.  Внимателно следва да се анализира съдържанието на конкретния договор и да се види дали има някакви изрични уговорки относно форсмажорните обстоятелства.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас  сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply