• Home
 • Договори
 • Седем причини поради които е важно да знам дали съм поръчител или съдлъжник.

Седем причини поради които е важно да знам дали съм поръчител или съдлъжник.

Къде е проблемът?

Поръчителят е фигура, която се използва често в ежедневието за обезпечаване на договори за банков кредит, лизинг, заем и други.

Често обаче в договорите поръчителят дали погрешно, дали умишлено е наричан солидарен длъжник, съдлъжник и т.н.

Забързани, непознаващи достатъчно своите права и задължения, водени от уверенията, че това е проста формалност необходима, за да бъде сключен договорът, се подписваме като поръчители и дори не ни прави впечатление, че сме наречени солидарен длъжник или съдлъжник. И живеем така безгрижно до деня, в който на вратата ни почука кредиторът или съдебен изпълнител, или пък се събудим със запор върху трудовото ни възнаграждение или върху банковите ни сметки. Ето защо е важно да знаем какви са нашите права и задължения.

Поръчител или съдлъжник?

Поръчител

Поръчителят поема задължение пред кредитора да отговаря за това длъжникът да изпълни задълженията си, тоест поръчителят отговаря за чужд дълг. Поръчителят е един гарант, а гаранцията е цялото имущество на поръчителя. Поръчителят не получава никакви права по договора – не получава кредит, не получава право да ползва лизингова кола и т.н.

В случай, че длъжникът не изпълни своите задължения, поръчителят ще отговаря пред кредитора. Поръчителят и длъжникът отговарят солидарно пред кредитора.

Съдлъжник

Съдлъжникът е лице, което носи солидарна отговорност заедно с длъжника пред кредитора, но за разлика от поръчителя, съдлъжникът отговаря за свой, а не за чужд дълг.

Такъв е случаят, в който две лица – например съпрузи, получават банков кредит за закупуване на семейно жилище или сключват договор за лизинг на автомобил с право и двамата да ползват автомобила. Единият съпруг може да бъде наречен длъжник, а другият – съдлъжник или солидарен длъжник. За разлика от съдлъжника, поръчителят не получава нищо от основния договор – така например ако се поръчителства по договор за банков кредит, кредитът се получава и усвоява единствено от длъжника. Поръчителят не е страна по договора за кредит и не получава кредита.

Защо е важно да знам дали съм поръчител или съдлъжник?

Какво е общото в отговорността на поръчителя и съдлъжника?

Поръчителят отговаря солидарно с длъжника пред кредитора. Съдлъжникът също носи солидарна отговорност заедно с длъжника пред кредитора.

Тоест и поръчителят, и съдлъжникът отговарят солидарно. Защо тогава е важно да знам дали съм поръчител или съдлъжник?

Какво е разликата в отговорността на поръчителя и съдлъжника?

Въпреки че поръчителят и солидарният длъжник отговарят солидарно пред кредитора, тази отговорност е много различна. В това различие се крият и причините, поради които е важно да се знае дали сте поръчител или съдлъжник.

Основните разлики, без претенции за изчерпателност, са следните:

 1. Поръчителят отговаря за чужд дълг, а съдлъжникът за свой собствен – така ако имаме договор за кредит, поръчителят не получава суми по договора за кредит; съдлъжникът обаче получава кредита заедно с основния длъжник;
 2. В случай, че поръчителят е платил дълга, той може да търси от длъжника плащане на всичко, което е платил – главница, лихви, разноски. Съдлъжникът, освен ако не е уговорено друго, отговаря по равно с длъжника. При изпълнение от солидарен длъжник, той може да търси от останалите длъжници само това, което надвишава неговата част от дълга. Пример – при дълг от 15 000 лева и трима съдлъжници, в отношенията между съдлъжниците всеки носи отговорност за 5000 лв. Това означава, че ако един съдлъжник плати целия дълг, той може да търси от всеки от другите двама съдлъжници съответно по 5000 лв. Ако за същия дълг имаме поръчител и той е платил 15 000 лв., той може да търси от длъжника пълния размер на дълга – 15 000 лв.;
 3. Поръчителят има отделен договор с кредитора, който е акцесорен, допълнителен, към друг договор, наречен основен – например договор за кредит, по който поръчителят не е страна, не винаги договорът за поръчителство е отделен документ; съдлъжникът е страна по основния договор;
 4. Поръчителят може да ползва спрямо кредитора както свои лични възражения, така и възраженията на длъжника. Солидарният длъжник може да противопоставя на кредитора само свои възражения;
 5. Поръчителят остава задължен и след падежа, само ако кредиторът е предявил иск срещу длъжника в шест месечен срок. Ако кредиторът не е направил това, поръчителството се прекратява и поръчителят се освобождава от отговорност. При солидарните длъжници се прилагат общите правила за давността – в общия случай 5 години;
 6. Шестмесечният срок, в който кредиторът може да запази правата си срещу поръчителя като предяви иск срещу длъжника, е преклузивен (прекратителен) – това означава, че с неговото изтичане настъпват предвидените от закона последици (отпадане на отговорността на поръчителя) и не е необходимо поръчителят да предприема някакви действия. За този срок съдът следи служебно. Последиците от изтичане на давностен срок настъпват обаче само ако съдлъжникът направи възражение за изтекла давност. Съдът не следи служебно за изтекла давност;
 7. Платеното от поръчителя след изтичане на преклузивен срок е недължимо платено и може да се иска обратно от кредитора. Платеното от солидарен длъжник след изтичане на давността, ако не е направил възражение, обаче е дължимо платено и той няма право да иска обратно платеното, дори и да не е знаел, че давността е изтекла. 

А ако съм поръчител, но погрешно съм наречен в договора съдлъжник?

Важно е да се знае, че според съдебната практика е без значение как е наречен поръчителят – дали солидарен длъжник, съдлъжник, съкредитоискател, съкредитополучател. Това, което е от значение, е съдържанието на договора, а не как той е наречен като страна в договора. Ето защо трябва да знаете как да четете клаузите на договора, за да може да разберете в какво качество се задължавате.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

В случай, че:

 • имате намерение да гарантирате даден договор и не сте сигурни в какво качество ще го направите, какви са Вашите права и задължения, потърсете адвокат, който да Ви разтълкува договора и да Ви разясни рисковете и последиците от подписването му;
 • вече сте подписали договор, по който сте се задължили като поръчител или солидарен длъжник и имате неясноти какви са Вашите задължения, потърсете адвокат, който да прегледа договора и да Ви разясни какви са последиците за Вас, какви права и задължения имате и как евентуално да се защитите;
 • кредиторът вече се е обърнал към Вас за изпълнение като солидарен длъжник или поръчител, незабавно потърсете адвокат, който да Ви разясни Вашите права и задължения, размера на Вашата отговорност и възможностите, които имате.

Навременна намеса на адвокат може да Ви спести множество проблеми като въвличането Ви в скъп и дълъг съдебен процес, парични загуби, загубено време, преживени тревоги и стрес.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.