Регистрация на ООД

В статията ще разгледаме как се учредява ООД.

Учредяване на ООД – стъпки

1. Провеждане на учредително събрание

На това събрание задължително се взимат решения за учредяване на дружеството, неговото търговско наименование (фирма), седалище и адрес на управление, предмета на дейност, срок на дружеството, ако се учредява със срок, размер на капитала и неговото разпределение между съдружниците, избира се лицето, което ще управлява дружеството – управител.

На учредителното събрание съдружниците приемат и дружествения договор. В дружествения договор съдружниците уреждат и своите отношения.

Протоколът от учредителното събрание се подписва от съдружниците пред нотариус, който извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Набиране на капитала

След провеждане на учредителното събрание, следва набиране на капитала на дружеството. За целта съдружниците избират банка, която ще използват при дейността си.

Управителят открива набирателна сметка, по която всеки от съдружниците внася своя дружествен дял.

След като капиталът е набран, банката издава удостоверение, от което се вижда кой е титуляра на сметката (дружеството), кои са съдружниците и каква е тяхната част (дял) от капитала на дружеството.

Задължения на управителя на дружеството

Избраният управител трябва да представи пред дружеството нотариално заверено съгласие и образец от подпис, както и няколко декларации.

Регистрация

След изпълнението на горните стъпки, се пристъпва и към същинската регистрация на дружеството.

Дружеството се регистрира в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията.

Документите се подават до Търговския регистър със заявление по образец и могат да бъдат подадени на място или по електронен път с електронен подпис.

Важно е да знаете, че ако изберете да подадете документите по електронен път, с електронен подпис трябва да разполага лицето, избрано за управител. За подаване на документите по електронен път дружеството може да упълномощи и адвокат, който има право да подава по електронен път документи в Търговския регистър.

Регистрацията по електронен път е предпочитана, защото държавните такси са два пъти по-ниски.

Забележка

Учредяването на дружество може да е съпроводено с различни други процедури и да предполага извършването на допълнителни действия, които са в зависимост от конкретния случай, какво целят съдружниците, дали е необходимо получаването на разрешение за извършване на дейност и т.н.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.