Регистрация на ООД

В статията ще разгледаме как се учредява ООД.

Учредяване на ООД става в няколко стъпки:

1. Провеждане на учредително събрание – на това събрание задължително се взимат решения за учредяване на дружеството, неговото търговско наименование (фирма), седалище и адрес на управление, предмета на дейност, срок на дружеството, ако се учредява със срок, размер на капитала и неговото разпределение между съдружниците, кой ще управлява дружеството. На учредителното събрание съдружниците приемат и дружествения договор. В дружествения договор съдружниците уреждат и своите отношения. Протоколът от учредителното събрание се подписва от съдружниците пред нотариус, който извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

2. След провеждане на учредителното събрание, следва набиране на капитала на дружеството. За целта съдружниците избират банка, която ще използват за бизнеса си. Управителят открива набирателна сметка, по която всеки от съдружниците внася своя дружествен дял.

След като капиталът е набран, банката издава удостоверение, от което се вижда кой е титуляра на сметката (дружеството), кои са съдружниците и каква е тяхната част (дял) от капитала на дружеството.

3. Избраният управител трябва да представи пред дружеството нотариално заверено съгласие и образец от подпис, както и няколко декларации.

След изпълнението на горните стъпки, се пристъпва и към същинската регистрация на дружеството.

Дружеството се регистрира в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Документите се подават до Търговския регистър със заявление по образец и могат да бъдат подадени на място или по електронен път с електронен подпис.

Важно е да знаете, че ако изберете да подадете документите по електронен път, с електронен подпис трябва да разполага лицето, избрано за управител. За подаване на документите по електронен път дружеството може да упълномощи и адвокат, който има право да подава по електронен път документи в Търговския регистър.

Регистрацията по електронен път е предпочитана, защото държавните такси са два пъти по-ниски.

Автор: Адв. Радостина Янева

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвети не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.