• Home
  • Семейно право
  • Разрешение за теглене на суми от влог на дете или поставен под запрещение

Разрешение за теглене на суми от влог на дете или поставен под запрещение

За да бъдат изтеглени суми от влог на детето или лице, поставено под запрещение, е необходимо разрешение на съда. За тази цел е необходимо да се подаде молба до Районния съд по настоящия адрес на детето, респ. поставения под запрещение. Съдът допуска тегленето на парите, след като се увери, че това е в интерес на детето, респ. поставения под запрещение или важни нужди на семейството налагат това.

 Кой може да подаде молбата до съда?

  • Законният представител на лицето, когато:

            – детето е малолетно (не е навършило 14 години) – това обикновено е неговият родител или настойник;

            – лицето е поставено под пълно запрещение – това може да е неговият родител, съпруг или др.

  • Титулярът на влога, когато:

            – той е непълнолетен (навършил 14 години, но ненавършил 18 години);

            – поставен е под ограничено запрещение.

В тези случаи молбата се подписва и от неговия родител или попечител.

В молбата се посочват:

1. Трите имена, единен граждански номер, адрес на детето или на запретеното лице;

2. Трите имена, единен граждански номер и адрес на законния представител (родител или настойник), съответно на лицето, което оказва попечителско съдействие, родител или попечител;

3. Размерът на сумата, за която се иска разрешение да бъде изтеглена;

4. Нуждите, за които ще бъдат използвани сумите;

5. Банката и IBAN на сметката, от която ще бъдат изтеглени средствата.

Приложения към молбата:

  1. Доказателство за настоящия адрес на титуляра на влоганапример адресна карта от Общината;
  2. Доказателства за представителната власт или попечителствотоудостоверение за раждане на детето; съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права; актуално удостоверение от съответната община за назначаване на настойник, настойнически съвет, попечител,заместник-попечител;
  3. Мнение на настойническия съвет, когато е назначен такъв;
  4. Извлечение от сметката, удостоверяващо извършените транзакциинапр. теглене на суми и внасяне на суми по сметката;
  5. Декларация за имуществото, притежавано от детето, респ. поставения под запрещение;
  6. Вносна бележка за платена държавна такса.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.