Развод по взаимно съгласие I част: Документи

В случай, че съпрузите са решили да прекратят сключения между тях брак по взаимно съгласие, то те следва да се снабдят с определени документи. Производството за развод по взаимно съгласие започва с писмена молба от двамата съпрузи.

Към молбата те следва да приложат:

 • Споразумение между съпрузите относно: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните контакти с другия родител и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжка между бившите съпрузи. В споразумението могат да уредят и други последици на развода;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – в оргигинал;
 • Удостоверение за семейно положение на съпрузите – издава се от общината;
 • Удостоверение за раждане на ненавършилите пълнолетие деца – заверено копие;
 • Нотариален акт и други актове за собственост относно имоти, предмет на споразумението – заверено копие;
 • Данъчна оценка за имотите, предмет на споразумението;
 • Договор за наем, ако семейното жилище е наето – заверено копие;
 • Талони на МПС-тата, предмет на споразумението;
 • Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние (по образец);
 • Статистически сведения по образец за всеки от съпрузите (по образец);
 • Удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията;
 • Съобщение за прекратен граждански брак;
 • Квитанция за платена държавна такса.

Автор: Адв. Лора Цанкова

За подробности относно процедурата за развод по взаимно съгласие – къде се подава молбата, колко време отнема, какви са разноските при развода по взаимно съгласие, виж в следваща статия: „Развод по взаимно съгласие II част: Процедура”.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.