Разваляне на договор – кой, кога и как?

Кои договори се развалят?

Развалянето се прилага за двустранни договори.

Кой може да разваля договор?

Може да иска разваляне само изправната страна, както я нарича законът.

Изправна страна е тази страна по договора, която е изпълнила своето задължение или пък изпълнението на задължението е поставено в зависимост от изпълнението на другата страна.

Освен, че трябва да има неизпълнение, то трябва да е виновно.

Пример

Ако купувачът виновно не плати цената, продавачът може да развали договора. В случая продавачът е изпълнил своето задължение – направил е купувача собственик. От друга страна купувачът се намира в неизпълнение – не е платил цената.

За да може продавачът да развали договора, той трябва да даде на купувача подходящ срок за изпълнение и да го предупреди, че след изтичането на допълнителния срок ще смята договора за развален. Обикновено това се прави с покана. Ако договорът е сключен в писмена форма, тогава и поканата трябва да е в писмена форма. Ако договорът е устен, може и устна покана. Все пак, с оглед защита правата на изправната страна препоръчвам поканата да е винаги писмена и да може да се установи по безспорен начин, че е стигнала до другата страна – връчена е срещу подпис, изпратена по пощата/куриер с обратна разписка и т.н.

Договор може да бъде развален и без даване на допълнителен срок

Договор може да бъде развален и без да се дава допълнителен срок за изпълнение. Тази възможност се прилага обаче само в определени случаи.

Случаите, при които може да се развали договор без допълнителен срок са:

– когато изпълнението е станало невъзможно изцяло или частично;

– ако поради забавата изпълнението е станало безполезно – тоест изпълнението е толкова забавено, че кредиторът вече няма интерес от това изпълнение – например забавена доставка, като през времето на забава кредиторът е намерил алтернативен начин за снабдяване с необходимите му стоки;

– ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време – например наетият сватбен фотограф не е дошъл в деня на сватбата.

Действие на развалянето

Развалянето има обратно действие – това означава, че след развалянето на договора страните се поставят в положението, в което са били преди сключването на договора. За да се случи това всяка от страните трябва да върне това, което е получила по разваления договор. Например при развален договор за покупко-продажба продавачът трябва да върне получената цена, а купувачът – да върне вещта.

Има едно изключение от правилото, че развалянето има обратно действие. То се отнася до договорите, по които има периодично или продължително изпълнение – периодични доставки, договор за наем, договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Договорите с периодично или продължително изпълнение се развалят за напред. Тоест, както при прекратяването на договора, всяка от страните поема по своя път и каквото било – било.

Развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписването на исковата молба.

Право на обезщетение

Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.

Разваляне на договори с недвижими имоти

Договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, се развалят само и единствено по съдебен ред.

Кога не може да развалите договор?

Очевидно не може да развалите договор, ако сте неизправната страна. Правото на разваляне на договора принадлежи само на изправната страна.

Не може да се разваля договор и когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора. Това правило цели избягването на злоупотреба с право.

Погасяване на правото на разваляне

Правото на разваляне на договора се погасява с петгодишна давност.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.