• Home
  • Договори
  • Разваляне и прекратяване на договор – каква е разликата?

Разваляне и прекратяване на договор – каква е разликата?

Общи бележки

Разликата между прекратяване и разваляне на договор е съществена.

Прекратяването на договор е едно общо понятие, което обхваща всички случаи, при които се стига до прекъсване на договорната връзка и преустановяване на нейното действие.

Развалянето е вид прекратяване, при което договорът прекратява своето действие заради неизпълнение по причина, за която отговаря длъжникът.

Разлика между прекратяване и разваляне

Първата основна разлика е наличието на вина.

Втората основна разлика е в правните последици.
Третата – в действието на прекратяването/развалянето във времето спрямо страните и евентуалното възникване на допълнителни задължения и отговорност (най-вече при развалянето.)

Случаи на прекратяване

Прекратяването на договора може да настъпи при различни условия, които може да са както уговорени от страните в договора, така и обстоятелства, с настъпването на които договорът се прекратява по силата на закона.

Най-често договорът се прекратява при някое от следните условия:

  • смърт на лицето/заличаване на търговец;
  • по взаимно съгласие;- едностранно, с предизвестие;
  • едностранно, без предизвестие;
  • изпълнение на договора;
  • изтичането на уговорения срок;
  • настъпване на форсмажорни обстоятелства;
  • други нормативно уредени случаи или уговорени между страните по договора.

Последици от прекратяване на договора

Прекратяването на договора обикновено има действие занапред.

С прости думи казано – всяка от страните по договора поема по своя път и каквото било – било.

Разваляне на договора

Развалянето, също както прекратяването, слага край на договора.

Тъй като прекратяването поради разваляне в общия случай се дължи на виновно неизпълнение на една от страните по договора (има и разваляне по право при обективна невъзможност, при него липсва вината, но законът урежда тези случаи като случаи на разваляне), развалянето на договора се разглежда отделно от прекратяването.

Последици от разваляне на договор

Развалянето има обратно действие.

Обратното действие означава, че страните все едно се връщат назад във времето – до преди момента на сключване на договора.

Това означава, че страните дължат връщане на това, което са получили по договора.

Например, ако е развален договор за покупко-продажба, продавачът е длъжен да върне вещта, а купувачът – цената.

Повече за последиците на разваляне на договор – тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.