• Home
  • Договори
  • Разваляне и прекратяване на договор – каква е разликата?

Разваляне и прекратяване на договор – каква е разликата?

Разликата между прекратяване и разваляне на договор е съществена.

Прекратяването на договор е едно общо понятие, което обхваща всички случаи, при които се стига до прекъсване на договорната връзка и преустановяване на нейното действие.

Развалянето е вид прекратяване, при което договорът прекратява своето действие със съответни правни последици заради виновно неизпълнение на една от страните по договора.

Освен наличието на вина, прекратяването и развалянето се различават и по правните последици и действието на прекратяването/развалянето във времето спрямо страните и евентуалното възникване на допълнителни задължения и отговорност ( най-вече при развалянето.)

Случаи на прекратяване

Прекратяването на договора може да настъпи при различни условия, които може да са както уговорени от страните в договора, така и обстоятелства, с настъпването на които договорът се прекратява по силата на закона.

Най-често договорът се прекратява при някое от следните условия:

– смърт на лицето/заличаване на търговец;

– по взаимно съгласие;

– едностранно, с предизвестие;

– едностранно, без предизвестие;

– с изпълнение на договора;

– с изтичането на уговорения срок;

– с настъпване на форсмажорни обстоятелства;

– други нормативно уредени случаи или уговорени между страните по договора.

Прекратяването на договора обикновено има действие занапред. С прости думи казано – всяка от страните по договора поема по своя път и каквото било – било.

Разваляне на договора

Развалянето слага край на договора. В този смисъл развалянето води до прекратяването на договора. Тъй като обаче прекратяването поради разваляне в общия случай се дължи на виновно неизпълнение на една от страните по договора (има и разваляне по право при обективна невъзможност, при него липсва вината, но законът урежда тези случаи като случаи на разваляне), развалянето на договора се разглежда отделно от прекратяването.

Има и разлика в последиците от развалянето. Развалянето има обратно действие, което означава, че страните все едно се връщат назад във времето – до преди момента на сключване на договора.

Повече за последиците на разваляне на договор – тук.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply